Адвокатски услуги в строителния процес

Ролята на адвоката в строителния процес може да се изрази в представителство на възложителя, строителя или доставчика на машини, съоръжения или технологично оборудване. Като представител на някоя от посочените страни адвокатът ще следи за нейните интереси, подготвяйки своевременно споразумения с останалите участници в строителството, отговаряйки за комуникацията с държавни органи, следене на срокове и други.

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на адвоката по определена тема и по никакъв начин не ангажира отговорността на адвоката във връзка с конкретен казус. При необходимост от правен съвет, моля свържете се с адвоката чрез някоя от посочените форми на контакт.

Участници в строителния процес

Строителният процес освен фактически, включва и система от юридически действия, свързани с обезпечаването приложението на всички законови и технически изисквания спрямо новостроящите или реконструиращи се обекти. Като високорискова дейност, строителството е подробно регламентирано в Закон за устройство на територията и сравнително широка по обем подзаконова нормативна уредба.

Глава IX, раздел 2 на ЗУТ съдържа правила, които изчерпателно посочват участниците в строителния процес. Това са възложителят, строителят, проектантът, консултантът, физическото лице, упражняващо технически контрол за част „Конструктивна“, техническият ръководител и доставчикът на машини, съоръжения и технологично оборудване.

Въпреки че сред така изброените участници не фигурира адвокатът, то неговото участие в юридическото оформление на документите, съпътстващи строителството, е силно препоръчително и би могло да спести много време и затруднения на инвеститора.

Как може да помогне адвокат?

Ролята на адвоката в строителния процес може да се изрази в представителство на възложителя,  строителя или доставчика на машини, съоръжения или технологично оборудване. Като представител на някоя от посочените страни адвокатът ще следи за нейните интереси, подготвяйки своевременно споразумения с останалите участници в строителството, отговаряйки за комуникацията с държавни органи, следене на срокове и други.

Съгласно чл. 160, ал. 2 на ЗУТ взаимоотношенията между участниците в строителството се уреждат с писмени договори. В този смисъл изготвянето на всички документи, обективиращи равноправни споразумения между участниците в строителството, от лице с необходимото образование и опит, ще представлява огромно улеснение както за възложителя, така и за строителя или доставчика, за да бъдат техните интереси максимално защитени.

Възможността за участие на упълномощени лица в строителния процес изрично е предвидена в закона. Чл. 161, ал. 1, изр. 2 ЗУТ гласи „Възложителят или упълномощено от него лице осигурява всичко необходимо за започване на строителството.“

Освен това, адвокатът може да представлява възложителя в процеса на юридическа подготовка на строителството – в процедурата по създаване и одобряване на подробен устройствен план (ПУП), издаване на виза за проектиране, съгласуване и одобряване на инвестиционен проект, издаване на разрешение за строеж.

Участието на адвоката в строителния процес не изключва и не замества действията на останалите участници в строителството – проектант, консултант, лице, упражняващо строителен надзор. Техните задължения и отговорности са императивно определени в ЗУТ. Адвокатът изпълнява функцията на възложителя или строителя (на своя упълномощител). Той упражнява така наречения инвеститорски контрол, който не изключва строителният надзор или авторския надзор, които са задължителни за всички строежи с малки изключения.

Колко ще струва съдействието на адвокат?

Възнаграждението на адвоката за оказване на правно съдействие в процеса на строителство се определя според вида и обема на действително извършената работа по свободно договаряне с представлявания.

Съгласно Наредба №1 от 09.07.2004г. на Висшия адвокатски съвет за минималните размери на адвокатските възнаграждения устната консултация не може да бъде на стойност, по-ниска от 30 лв., а подробното проучване на конкретно дело – 60 лв. Изготвянето на документи – писмени договори, нотариални актове и други, се определя според стойността на съответния договор или акт, като минималната стойност е 70 лв. Възнаграждението за справка в държавни и административни органи не може да бъде по-малко от 30 лв.

Адвокат може да оказва правно съдействие на юридическо лице или едноличен търговец и на база договор за текуща правна помощ. В този случай дължимото възнаграждение е най-малко 400 лв. месечно, като за изготвяне на договори, проучване на дело с предоставяне на писмено мнение по него или изготвяне на молби до държавни органи се дължи отделно възнаграждение по правилата на посочената наредба.

Адвокатът запазва на основание чл. 5 от Наредба за минималните размери на адвокатските възнаграждения правото си да оказва безплатна правна помощ на материално затруднени лица; лица, които имат право на издръжка; близки и роднини; както и на юристи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *