Адвокат във връзка с договор за доставка на електроенергия

Продажбата на електроенергия се осъществява на основание на богата нормативна уредба, разнообразна по естеството и юридическата си сила. Отношенията на клиента с доставчика на електроенергия се подчиняват на множество правила  – индивидуален договор, част от който са публично оповестените общи условия на доставчика, Закона за енергетиката, Закона за защита на потребителите, Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи, Наредба № 1 от  14 март 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия, Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, и други подзаконови нормативни актове.

Обемът на приложимите законови и подзаконови правила предполага значителна степен на сложност на материята. За това доказва и големият брой съдебни спорове във връзка с доставката и продажбата на електроенергия.

От своя страна, консултацията с адвокат съществено улеснява потребителя в разбирането и упражняването на неговите права и задължения. Адвокатът може да проучи подробно фактите около конкретната ситуация и да предостави компетентен съвет във връзка със сключването на договор за доставка на електроенергия, измерване на количеството потребена енергия, спор относно дължимостта на определени плащания. Адвокатът може да намали административната тежест, с която гражданите са все по-натоварени в ежедневието си, като осъществи от името на доверителя комуникация с дружеството – доставчик на електроенергия.

При възникване на спорове, адвокатът може да съдейства за по-бързото им и по-евтино разрешаване. Възникналите конфликти могат да бъдат отнесени до търговеца за постигане на уреждането им по извънсъдебен начин. Силно препоръчителна опция е участието в процедура по медиация или помирително производство.

В случай, че се наложи съдебно предявяване на права, адвокатът носи задължение за своевременното и коректно изготвяне на изискуемите документи, представяне на доказателства и предприемане на всички необходими процесуални действия за защита на правата на своя доверител.

Използването на адвокатска помощ в цялостния процес на създаване и изпълнение на договорни отношения във връзка с предоставяне на услуги е прерогатив, осигуряващ спокойствие и юридическа обезпеченост в ежедневието. Качествената правна помощ, предоставена от професионалист – адвокат, спомага за защитата на законните права на потребителите в отношенията им с доставчиците на електроенергия. По този начин се подхранва чувството за справедливост както на гражданите, така и на търговците, и се стимулират лоялните търговски практики и повишаване качеството на предлаганите услуги.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *