Акт за установяване на нарушение извън работно време

Не е валидно действие, извършено от длъжностно лице по време, когато не е било назначено на съответната длъжност, ползвало е платен или неплатен отпуск, както и извън работно време.

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и по никакъв начин не ангажира отговорността на адвоката във връзка с конкретен казус. При необходимост от правен съвет, моля свържете се с мен чрез някоя от посочените форми на контакт. Запитване за цени на адвокатски услуги може да отправите тук.

Представете си следния казус – в 19.00 часа Ви е издаден акт за установяване на нарушение във връзка с извършвана от Вас дейност. Какви са правните Ви възможности за защита?

Актът за установяване на нарушение от юридическа гледна точка представлява административен акт. При подписване на акта в съответната графа за възражения е достатъчно да се впише „имам възражения“. В срок 3 дни след подписването могат да бъдат подадени писмени възражения до органа, съставил акта.

Ако пропуснете срока за подаване на възражение по административен ред, може да обжалвате наказателното постановление, издадено въз основа съставения акт, пред съд. Жалбата се подава до районния съд, чрез органа, издал наказателното постановление. Срокът за обжалване е 7 дни и започва да тече от връчването на постановлението.

Основанието за оспорване на акта е съставянето му извън работното време на актосъставителя.

Законът за държавния служител задължава държавните служители да спазват установеното работно време и да го използват за изпълнение на възложените му задължения.

Тази разпоредба се тълкува както в смисъл на забрана за неоправдано отклоняване от осъществяване на властническите функции в определеното за това време, така и в ясно посочване на времеви рамки за упражняването на властническа компетентност.

Не е валидно действие, извършено от длъжностно лице по време, когато не е било назначено на съответната длъжност, ползвало е платен или неплатен отпуск, както и извън работно време.

Заповедта за назначаване е основанието конкретно лице да упражнява държавни властнически правомощия. Именно в тази заповед или в длъжностна характеристика, приложена към нея, е необходимо да бъде установено работното време на длъжностното лице – или в постоянни граници, или поне да се изяснява начина на определянето му. Например при работа на смени, да са посочени критериите за разпределяне на работните часове, продължителността на смяната, периодичността на изготвяне на работен график и начина на точното посочване на работните часове за определен период от време.

За доказването на валидното съставяне на акт за установяване на нарушение и съответно наказателно постановление е необходимо да се представят:

  • длъжностна характеристика на актосъставителя с установяване на работното време за длъжността;
  • заповед за назначаване на конкретно физическо лице на същата длъжност;
  • заповед за одобряване на работен график, в случай че конкретните работни часове се определят периодично относно персоналния състав на даден държавен орган.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *