ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

КАКВО ВКЛЮЧВА УСЛУГАТА?

 1. попълване и подаване по електронен път на заявление за вписване на обстоятелства;
 2. изготвяне и/или снабдяване с необходимите за вписването документи;
 3. проследяване на сроковете за вписване;
 4. обжалване на отказ за вписване при необходимост;
 5. своевременно информиране на доверителя за извършеното обявяване на акта.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ?

Документите, които е необходимо да представите, се определят според обстоятелството, което се вписва. Например, при решение за намаляване на капитал на ООД, необходимите документи са:

 • решение на общото събрание на дружеството;
 • актуалния учредителен акт;
 • декларация на управителя за спазване изискванията за предизвестие;
 • декларация за истинността на обявените обстоятелства;
 • адвокатско пълномощно;
 • документ за платена такса.

За всеки отделен случай ще получите подробна информация за необходимите документи. Снабдяването с тях (изготвянето им) също може да се възложи на адвокат.

Всички лични данни, необходими за предоставяне на услугата, се обработват в съответствие с принципите на действащото законодателство и след предварително съгласие на клиента.

КАКВА Е ЦЕНАТА?

Размерът на адвокатското възнаграждение се определя според минималните размери, приети с наредба на Висшия адвокатски съвет.

 • за едноличен търговец – 150 лв.;
 • за събирателно дружество – 180 лв.;
 • за командитно дружество – 200 лв.;
 • за дружество с ограничена отговорност – 300 лв.;
 • за акционерно дружество – 600 лв.;
 • за кооперативно сдружение – 400 лв.;
 • за жилищностроителна кооперация – 250 лв.;
 • за фондации и сдружения с нестопанска цел – 400 лв.;

ДЪРЖАВНИ ТАКСИ

 По заявление за вписване на обстоятелства в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, подадено по електронен път, се събират такси, както следва:

По заявление за първоначално вписване на обстоятелства в Търговския регистър се събира такса в размер на 40 лв.; а ако е подадено по електронен път – 20 лв.

По заявление за промяна на вписани в търговския регистър обстоятелства се събира такса 30 лв.; когато е подадено по електронен път – 15 лв.

При вписване на залог на търговско предприятие се дължи такса 80 лв., а когато е подадено по електронен път – 40 лв.

За вписване на прехвърляне на предприятие се дължи такса от 80 лв. (по електронен път 40 лв.), освен прехвърляне на предприятие на едноличен търговец – за ЕТ таксата е съответно 30 и 15 лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *