Гаранционна отговорност на строителя

Отговорност на строителя до приемане на строежа

На основание на договора за строителство (СМР), строителят носи отговорност за случайните или умишлени повреди и загуби, възникнали до момента на приемане на обекта от възложителя.

Това е така, тъй като договорът за строителство представлява разновидност на договора за изработка. По отношение на последния, Законът за задълженията и договорите (ЗЗД) въвежда като определяща характеристика риска, който изпълнителят носи за постигане на възложения резултат – „С договора за изработка изпълнителят се задължава на свой риск да изработи нещо, съгласно поръчката на другата страна, а последната – да заплати възнаграждение.”

Рискът преминава върху възложителя от момента, в който последният приеме изработеното. Ето защо е важно, както за възложителя, така и за изпълнителя, да осигурят доказателства, които да установят наличието на приемане и точния му момент.

Photo by Chris Liverani on Unsplash

Какво представлява гаранционната отговорност?

Чл. 160 ал. 3  от Закона за устройство на територията (ЗУТ) въвежда задължението на строителя да носи гаранционна отговорност за строежа в продължение на определен период след въвеждането му в експлоатация.

Какви са сроковете?

Съгласно чл. 160, ал. 4 от ЗУТ, гаранционните срокове се определят в договора за строителство, но не могат да бъдат по-кратки от установените в съответната наредба (достъпна на този адрес).  В случаите, когато страните уговорят по-кратки срокове, те  се заместват от съответния срок, предвиден в наредбата.

За какви недостатъци отговаря строителят?

Строителят носи отговорност за появата на каквито и да е недостатъци, които пречат на нормалното функциониране и ползване на строежа. Строителят може да се освободи от отговорност, ако докаже, че причината за възникването на дефекта не може да му се вмени във вина. Трябва да се има предвид, че строителят дължи да изпълни възложения строеж с грижата на добрия търговец, а това включва и подбор на сигурни и качествени материали, подходяща оценка на качествата на лицата, пряко заети със строителна дейност, предприемане на превантивни мерки по охрана на строежа и др. За да се освободи от отговорност, строителят трябва да посочи такава причина за възникване на недостатъци, която е напълно независима от неговата воля и възможности за въздействие.

Photo by Randy Fath on Unsplash

Как се осъществява гаранционната отговорност?

Във всички случаи на възникване на недостатъци на строителството възложителят следва да ги предяви на изпълнителя и да му даде подходящ срок за тяхното отстраняване. При липса на съдействие от страна на строителя, страните следва да предприемат действия по уреждане на претенцията за отстраняване на недостатъци по пътя на преговорите, чрез компромисно споразумение. Едва при невъзможност да се постигне съгласие, възложителят може да предяви иск пред съд, за да получи съответна парична сума, еквивалентна на разходите за отстраняване на възникналите дефекти в строителството.

Какво се доказва в съдебен процес?

В производството по съдебно предявяване на гаранционната отговорност на строителя, възложителят следва да докаже:

  1. наличието на уговорена от страните гаранционна отговорност;
  2. изпълнение на строителството с недостатъци или последващо възникване на дефекти;
  3. настъпването на недостатъците в уговорения гаранционен срок;
  4. размера на разходите, необходими за тяхното отстраняване.

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и няма връзка с какъвто и да било конкретен казус.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *