Да включим ли клауза за форс мажор в търговски договор?

Принципно е допустимо страните по договора свободно да определят неговото съдържание, така че то да съответства на волята им. Правилата за изключването на отговорността при непреодолима сила са създадени в интерес на частните субекти, за да ги освободят от последиците на събитие, което е извън предела на техните възможности за въздействие.

Photo by Evan Wise on Unsplash

Какво представлява форс мажор?

Форс мажор, по българското право „непреодолима сила”, представлява такова извънредно събитие, което не е могло по никакъв начин да бъде предвидено; или дори да би било предвидено, пак не биха могли да бъдат избегнати неговите последици.

Как изглежда клаузата за форс мажор?

Една стандартна клауза за форс мажор изключва отговорността на страните при възникването на извънредни събития и обстоятелства, които имат действие върху изпълнението на задълженията им по търговския договор. Уговорката може да съдържа или не примерно изброяване на възможните хипотези, при наличието на които се приема, че се прилагат правилата за форс мажор.

Photo by Mark Fletcher-Brown on Unsplash

Какво е действието на тази клауза?

Обикновено с клаузата за форс мажор страните изключват отговорността си за неизпълнение на задълженията по договора,  в случаите, когато това изпълнение е възпрепятствано поради неочаквано събитие от извънреден характер. Възможно е страните да предвидят определена процедура за уведомяване при възникването на форс мажор или да уговорят, че при възникването на форсмажорни обстоятелства действието на договора се счита за автоматично прекратено.

Какво, ако в договора ни липсва подобна клауза?

Търговският закон съдържа правило за действието на непреодолимата сила, което гласи: „Длъжникът по търговска сделка не отговаря за неизпълнението, причинено от непреодолима сила. Ако длъжникът е бил в забава, той не може да се позовава на непреодолима сила.” . При липса на изрична уговорка в търговски договор, спрямо задълженията по него се прилага това законово правило.

Търговският закон задължава страната, която се намира в невъзможност за изпълнение поради действието на форсмажорните обстоятелства, да уведоми другата страна писмено и в подходящ срок за това обстоятелство. Неизпълнението на задължението за уведомяване има за резултат отговорност за настъпилите вреди.

Ако непреодолимата сила трае толкова, че кредиторът вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора. Това право има и длъжникът.

Photo by Katya Austin on Unsplash

Може ли да се предвиди отговорност на страните дори и при форс мажор?

Принципно е допустимо страните по договора свободно да определят неговото съдържание, така че то да съответства на волята им. Правилата за изключването на отговорността при непреодолима сила са създадени в интерес на частните субекти, за да ги освободят от последиците на събитие, което е извън предела на техните възможности за въздействие.

Ако обаче страните предварително са уговорили помежду си друг режим на отговорност, който включва и отговорност при извънредни и непредотвратими събития, няма причина да се отрече действието на подобна уговорка. Стига разбира се, тя да бъде проява на свободна и независима воля, да не е сключена поради грешка, измама, заплашване и др.

Имате ли нужда от адвокатска консултация или изготвяне на договор? Можете да последвате този линк, за да изпратите запитване за цени на адвокатски услуги.

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и няма връзка с какъвто и да било конкретен казус.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *