Действие на вписването на управител на ООД и АД в търговския регистър

Как възникват правата на управителя?

Правата и задълженията на управителя на търговско дружество възникват при наличието на  няколко предпоставки. Първо, съответното лице трябва да бъде избрано за управител от компетентния дружествен орган. Повече може да прочетете тук. Второ, избраният за управител трябва да приеме възложените му права и задължения. Това става с изрична декларация за съгласие.  Трето, решението за избор на управител и декларацията за съгласие подлежат на вписване в търговския регистър.

Photo by Sunyu on Unsplash

Какво действие има вписването в търговския регистър?

Законът придава особено значение на това вписване – чл. 140, ал. 4 от Търговския закон постановява, че изборът и освобождаването на управител на ООД имат действие от вписването в търговския регистър. Чл. 141, ал. 6 уточнява, че „овластяването и неговото заличаване имат действие по отношение на трети добросъвестни лица след вписването им.”. Аналогични правила са предвидени и спрямо АД в чл. 231, ал. 4 и чл. 235, ал. 5 от ТЗ.

Съвместното тълкуване на тези разпоредби води до извода, че спрямо външните за ООД и АД лица има значение кое лице е вписано в регистъра – това лице може да сключва  позволените от закона сделки от името на дружеството. Във вътрешнодружествените отношения обаче правомощията на избраните управители възникват от момента, в който дружеството и управителят изразят воля в този смисъл – чрез решение за избор и декларация за съгласие от управителя.

Може ли избран за управител, който още не е вписан, да сключи сделка от името на дружеството?

В този случай възниква привидно противоречие между незабавното действие на избора на дадено лице за управител; и действието на вписването в търговския регистър спрямо трети лица.  Тук трябва да се има предвид дали насрещната страна по договора с търговското дружество е добросъвестна, тоест дали и е известно или не взетото решение на дружествения орган за избор или освобождаване на управител.

Когато в регистъра е отбелязано името на едно лице, а друго лице се легитимира като управител, представяйки решение на дружествен орган за неговия избор, договарящият  с дружеството научава за факта на избора. Спрямо него представителната власт на управителя се приема за възникнала, независимо от вписването в търговския регистър.  Сделка,  сключена при такива условия с търговското дружество, ще бъде действителна. В този смисъл е и съдебната практика. Ако въпреки извършения избор, лицето не бъде вписано за управител, то би могло да носи спрямо дружеството отговорност за вреди от сключената сделка (ако такива вреди са възникнали).

В случай, че представителят на търговското дружество не представи решение за избора си като управител или пък пълномощно, овластяващо го да действа от името на дружеството, при някои условия също е възможно да сключи валидна сделка от името на дружеството. Става въпрос за правилото на чл. 301 ТЗ: „Когато едно лице действа от името на търговец без представителна власт, се смята, че търговецът потвърждава действията, ако не се противопостави веднага след узнаването.”

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и няма връзка с какъвто и да било конкретен казус.