Договор за услуга без писмен документ

Какъв е случаят?

Клиент заявява изпълнението на услуга и предплаща дължимото възнаграждение на изпълнителя. Поради приятелските им отношения, взаимно доверие или по друга причина, получателят на услугата не изисква съставянето на писмен договор. Изпълнителят не издава документ за извършеното плащане. Има ли правни средства за защита на възложителя, в случай че изпълнението се бави?

Характеристика на договора

Основанието на взаимните задължения на възложителя и изпълнителя е сключеният между тях договор за услуга. Законът не съдържа изискване да бъде съставен писмен документ при сключване на договор за услуга. Достатъчно е страните устно да изразят съгласието си за съществените елементи на договора – характеристики на услугата, която трябва да бъде извършена, и размер на дължимото възнаграждение.

Photo by Chris Liverani on Unsplash

Дори това да е всичко, за което са постигнали съгласие страните, между тях възникват взаимни права и задължения. Минималното съдържание на договора е предвидено в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). То се състои от общите правила за изпълнение и неизпълнение на договорите, както и от специалните правила за някои видове договори.

Към сключения договор за услуга може да се приложат правилата относно договор за изработка или договор за поръчка, според точното съдържание на уговореното. В някои случаи уговорката между страните може да съдържа елементи и на двата договора.

Ограничение при доказване

В случай на спор, от значение е с какви доказателства разполага страната, която търси защита на своите права. Законът съдържа ограничение за доказване със свидетелски показания. Например, съществуването на договори на стойност над 5000 лв., в общия случай следва да се доказват с писмен документ. Това  не е задължително да бъде писмен договор, когато законът не изисква писмена форма; за доказателство успешно може да бъде представен документ за извършен банков превод със съответно посочване на основанието на превода, разписка, фактура или друг документ, доказващ извършено плащане.

Photo by Trent Erwin on Unsplash

Обобщение

Дори да не бъде съставен писмен документ при сключване на договор за услуга, силно препоръчително е страните:

  • да изготвят документ за извършеното плащане, когато плащането е направено в брой;
  • да посочат ясно в основанието на платежното нареждане с каква цел е нареден преводът, когато за услугата се заплаща по банков път.

 Не трябва да се пропускат и изискванията на Закона за ограничаване на плащанията в брой.

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и няма връзка с какъвто и да било конкретен казус.