Дължа ли вноски за управление на общи части, ако не обитавам жилището си?

Видове вноски

За поддръжката на общи части в сгради в режим на етажна собственост собствениците на самостоятелни обекти дължат заплащането на няколко вида вноски.

Първият вид са разходите за управление и поддържане. Съгласно §1, т.11 от ДР на ЗУЕС „Разходи за управление и поддържане“ са разходите за консумативни материали, свързани с управлението, за възнаграждения на членовете на управителните и контролните органи и за касиера, както и за електрическа енергия, вода, отопление, почистване, абонаментно обслужване на асансьор и други разноски, необходими за управлението и поддържането на общите части на сградата.

Вторият вид са вноските във фонд „Ремонт и обновяване”, който се създава съгласно чл. 50 от ЗУЕС. В ал.2 е посочено, че средствата във фонда се набират от ежемесечни вноски от собствениците в размер, определен с решение на общото събрание съобразно идеалните части на отделните собственици в общите части на етажната собственост, но не по-малко от един процент от минималната работна заплата за страната, както и от други източници.

Photo by Alexander Mils on Unsplash

Отсъствие от обекта

Не се заплащат разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост за деца, ненавършили 6-годишна възраст, както и от собственик, ползвател и обитател, който пребивава в етажната собственост не повече от 30 дни в рамките на една календарна година – чл. 51, ал. 2 от ЗУЕС.

Дори в този случай общото събрание с мнозинство повече от 50 на сто от идеалните части от общите части може да реши собственик, ползвател или обитател, който отсъства повече от 30 дни в рамките на една календарна година да заплаща за времето на отсъствие 50 на сто от разходите за управление и поддържане.

Вноските за фонд „Ремонт и обновяване” се дължат, дори когато собственикът отсъства от имота си; за тях няма предвидено изключение в закона. Това е така, тъй като произходът им е свързан със самото право на собственост и произтичащото от това задължение за поддържане на сградата в съответствие със строителните правила и нормативи.

Photo by Tim Mossholder on Unsplash

Доказване на отсъствието

Според чл. 51 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), собственикът, който отсъства от обекта повече от 30 дни в рамките на една календарна година, следва да уведоми писмено управителя на етажната собственост.

Съдебната практика обаче приема, че правилото на чл. 50, ал. 2, което освобождава отсъстващия собственик от задължението да заплаща консумативни разходи,  е императивно. Във всички случаи, когато собственикът действително отсъства от имота, той не дължи вноски за управление и поддръжка на общите части. Не е необходимо да доказва, че е уведомил управителя на етажната собственост. На общо основание обаче собственикът следва да докаже, че действително е отсъствал от етажната собственост, когато възникне спор за това.

Фактът на уведомяването има значение, когато общото събрание е решило за времето на отсъствие да се дължат само половината от вноските. В този случай собственикът следва да уведоми управителя за отсъствието си, за да се приложи спрямо него действието на решението на общото събрание за определяне на по-малък размер на дължимата вноска.

Доказателства, които могат да бъдат представени за установяването на факта на отсъствието, са справки от дружества – доставчици на услуги, таблици за начислени задължения към етажната собственост и други документи, от които е видно, че собственикът не пребивава в етажната собственост повече от 30 дни годишно.

Photo by Mantas Hesthaven on Unsplash

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и няма връзка с какъвто и да било конкретен казус.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *