Законът за извънредното положение вече е изменен

Измененията на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение бяха гласувани от народните представители в началото на тази седмица. Извънреден брой на “Държавен вестник” от 09.04.2020г. съдържа новия текст на закона. В какво се изразяват промените?

Промени относно сроковете

Сроковете по съдебни и арбитражни дела продължават да бъдат спрени само за страните. Спират да текат и сроковете по наказателни дела, с изключение на изрично посочени в приложение към закона видове дела. Повече за сроковете може да прочетете тук.

Photo by Jose Aragones on Unsplash

Остават спрени давностните срокове, предвидени в закон, с които се прекратяват права или пораждат задължения за физическите и юридически лица. Интересна е формулировката “За срока от 13 март 2020 до отмяна на извънредното положение” и връзката и с промяната в приложното поле на спирането на сроковете. Възниква въпросът как ще се уреди действието на сроковете, които са били спрени до изменението на законовия текст, но вече не са. Тази хипотеза е уредена в параграф 13 от заключителните разпоредби на закона:

§ 13. (1) Сроковете по чл. 3, т.1 и т. 2 относно „други срокове“ в досегашната редакция и по отменената т. 3, спрени от обявяването на извънредното положение до влизането в сила на този закон, продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването му в „Държавен вестник“.

(2) Извършените действия от обявяването на извънредното положение до влизането в сила на този закон запазват силата си.

Сроковете, които не са предвидени в чл. 3, но изтичат по време на извънредното положение, се удължават с един месец след края на извънредното положение. Новото в това отношение е, че голям брой производства са изрично изключени от приложното поле на удължаването и сроковете по тях продължават да текат. Някои от тях са производствата, свързани с възлагане на обществени поръчки, концесионните процедури, производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и др.

Мораториум върху плащания по банкови кредити

Photo by Emil Kalibradov on Unsplash

Досегашната отмяна на последиците от забава спрямо всички частноправни задължения е заменена с конкретно изключване на неблагоприятните последици от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, само по договори за кредит и други форми на финансиране, предоставени от банки и финансови институции. Последиците, които отпадат, са изчерпателно изброени:

  • не се начисляват лихви за забава и неустойки;
  • задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо;
  • договорът не може да бъде развален поради неизпълнение
  • не могат да бъдат изземвани вещи.

Още за неизпълнението по време на извънредното положение може да прочетете тук.

Неприсъствени заседания на държавни органи

Новият чл. 6а създава изрична възможност колективните органи на държавно управление и местна власт да провеждат заседанията си от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие при спазване изискванията за кворум и лично гласуване, или да приемат решения неприсъствено.

Разпоредбата цели гарантиране на непрекъснато осъществяване на държавните функции, при спазване на необходимите мерки за съхраняване живота и здравето на упражняващите ги лица.

Ако разпоредбата влиза в противоречие с досега действащите правила относно организацията на работата на държавните органи, по силата на правилото “по-новият закон отменя по-стария”, ще се приложи възможността, предвидена от Закона за извънредното положение. Неуредените в него въпроси ще се решават спрямо специализираните разпоредби, регламентиращи дейността на всеки от държавните органи.

Намаляване на наем

Законът създава възможност да бъдат намалени вноските на лица, които ползват под наем държавен или общински имот. Повече може да прочетете тук.

Заплащане на медицинските специалисти

Photo by Hush Naidoo on Unsplash

Предвижда се възможност за подписване на анекс към националния рамков договор, който да съдържа заплащане за работа при неблагоприятни условия по време на обявеното извънредно положение на изпълнителите на медицинска и дентална помощ.

Използване на военновременни запаси

Необходимо е да са налице няколко елемента –

  • мотивирано искане от държавен орган;
  • предложение на председателя на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ съгласувано с министъра на отбраната;
  • решение на Министерския съвет или на оправомощен от него орган;
  • председателят на агенцията издава последваща заповед за предаване.

Обезщетение за отменено пътуване

Photo by Frank Vessia on Unsplash

Когато пътуващ е заплатил сума за туристическо пътуване, но пътуването е било отменено поради обявеното извънредно положение, туроператорът може да му предложи ваучер за заплатената сума. Ако пътуващият не приеме ваучера и няма друго споразумение между страните, туроператорът е длъжен да възстанови всички получени от пътуващи суми в срок до един месец от датата на отмяната на извънредното положение.

Целият текст на закона е достъпен тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *