Законът за извънредното положение влиза в сила

Днес в Държавен вестник беше публикуван Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., приет от 44-то Народно събрание на 20 март 2020 г., повторно приет на 23 март 2020 г.

На по-голямата част от закона е придадено обратно действие – от 13 март 2020 г.. Изключение има за чл. 5 (преустановяване на действията по принудително изпълнение на вземания) , § 3 (промени в Наказателния кодекс), § 12 (по отношение на реда за възлагане на обществени поръчки), § 25 – 31 (срокове за деклариране и плащане на данъци) , § 41, § 49 и § 51, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“. Законът ще действа до отмяна на извънредното положение, а за някои от мерките се предвижда да продължат до един месец след отмяната на извънредното положение.

Какво включват мерките?

Photo by Mark Fletcher-Brown on Unsplash
 1. Компетентност на министъра на здравеопазването да въвежда временни мерки и ограничения, определени в закон;
 2. Спиране на срокове;
 3. Преустановяване на изпълнителни и нотариални производства; не се спират неотложни нотариални производства, при спазване на санитарно-хигиенни изисквания;
 4. Не се прилагат последиците от забава на частноправни плащания;
 5. Мерки във връзка с трудовите и служебни правоотношения;
 6. Регламентиране на участието на военнослужещи в прилагането на противоепидемични мерки ;
 7. Изключване на приложението на Закона за обществените поръчки за закупуване на хигиенни материали, дезинфектанти, медицински изделия и лични предпазни средства, както и други сделки, свързани с ограничаване на епидемията и преодоляване на последиците от нея; възможност за безвъзмездно предоставяне за временно ползване с акт на министъра на здравеопазването на лични предпазни средства, медицински изделия, медицинска и лабораторна апаратура, хигиенни материали и консумативи – частна държавна собственост, на лечебни заведения;
 8. Организиране на дистанционно обучение;
 9. Промяна на условията по разходване на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
 10. Предприемане на действия по осигуряване на непрекъснатост на снабдяване с електрическа енергия;
 11. Промени в Наказателния кодекс; нови състави на административни нарушения по Закона за здравето;
 12. Въвеждане на допълнителни мерки за задължителна изолация по Закона за здравето; както и нови състави на административни нарушения.

Текстът на закона е достъпен тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *