Закупуване на гори от държавни предприятия

Приложно поле

Със средства на държавни предприятия се закупуват единствено поземлени имоти в горски територии, собственост на физически лица, с площ на отделен имот между 1 и 50 дка. Общата площ на поземлените имоти, които могат да бъдат предложени от един и същ собственик, не може да надхвърля 50 дка в рамките на една процедура.

Начало на процедурата

  1.  Публикуване на съобщение на интернет страницата на съответното държавно предприятие (държавно горско или държавно ловно стопанство). Информация се публикува и на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите.
  2. Собствениците на горски територии, които желаят да ги предложат за закупуване от ДП, подават заявление по образец – в държавното предприятие или в териториалното поделение, в чийто обхват на дейност се намира поземленият имот. Всички постъпили заявления се регистрират в деловодния регистър на получателя.

Към заявлението се прилагат следните документи:

1. заверено от заявителя копие на документ за собственост – решение, издадено от общинската служба по земеделие по местонахождението на имота, нотариален акт, договор за продажба или договор за доброволна делба;

2. заверено от заявителя копие на актуална скица с партида на имота от картата на възстановената собственост (КВС) – ако поземленият имот е в землище, за което е в сила КВС, или на актуална скица с координати на граничните точки на имота от кадастралната карта и кадастралните регистри, придружена с удостоверение за характеристика на поземления имот – ако поземленият имот е в землище, за което е в сила Кадастрална карта и регистър;

3. заверено от заявителя копие на удостоверение за наследници – когато имотът е възстановен на наследниците на починал собственик или при смърт на собственика на имота;

4. оригинал на нотариално заверено пълномощно от собственик/собственици – когато заявлението се подава от несобственик;

5. запечатан непрозрачен плик, съдържащ ценово предложение по образец ;

Заявлението се подписва от собственика, респективно от всички съсобственици или упълномощени от тях лица, за които се представя нотариално заверено пълномощно.

Срокът за подаване на заявления от собственици на поземлени имоти в горски територии е не по-кратък от два месеца от началната дата, обявена за откриване на процедурата на интернет страницата на съответното държавно предприятие, на която се публикува и крайната дата за прием на заявления.

Ход на процедурата

Разглеждането на приложените към постъпилите заявления документи, оценяването и класирането на поземлените имоти, посочени в тях, се извършва от комисия, определена със заповед на директора на ДП.

Работата на комисията протича на три етапа при спазване на сроковете на отделните стъпки при провеждането на процедурата, посочени в Приложение № 3.

1) На първия етап комисията разглежда всички постъпили в срок заявления за съответствие на имотите и на приложените документи с изискванията на закона. Всички имоти, които отговарят на изискванията, се оценяват и класират. За разглеждане и класиране на заявените за продажба имоти и обявяване на резултатите от първия етап от процедурата са предвидени не повече от 15 работни дни след изтичане на срока за приемане на заявления.

Поземлените имоти в горски територии, допуснати от комисията, се класират по следните критерии:

  1. наличие на обща граница с горски територии – държавна собственост;
  2. специални и защитни функции на горските територии, предложени за закупуване;
  3. площ на имота.

На основание съответствието със всеки от тези критерии на имотите се определят съответен брой точки, с които участват в класирането.

За работата на комисията по първия етап се изготвя протокол. В срок до 3 работни дни от съставянето му на интернет страницата на съответното държавно предприятие се публикуват списъци на:

1. допуснатите и класирани имоти с информация, която ги идентифицира, както и номера на заявлението от деловодния регистър;

2. недопуснатите имоти и основанията за това, с информация, която ги идентифицира, както и номера на заявлението от деловодния регистър.

* В срок от 30 работни дни след публикуването на протокола се извършва оценка на предложените имоти, получили максимален брой точки. Броят на класираните имоти зависи от размера на предвидените във финансовия план на държавното предприятие средства за закупуване на горски територии.

Оценката се изготвя от правоспособни оценители, регистрирани по Закона за независимите оценители, по възлагане на държавното предприятие. Разходите за изготвянето и са за сметка на възложителя (държавното предприятие). В договора за възлагане на оценката се посочва изискване да се извърши задължителен оглед на поземления имот. Оценките се изготвят по реда на специална наредба – Наредбата за оценка на поземлени имоти в горски територии.

2) На втория етап класирането на поземлените имоти в горски територии се извършва по критерия икономически най-изгодно ценово предложение. Срокът за класирането е 10 работни дни след изготвяне на оценката.

Комисията сравнява предложената от заявителя цена, и цената от оценката на регистрирания оценител за съответния имот. На първо място се класира предложението за продажба, при което разликата между цената на декар от оценката и посочената от заявителя цена на декар е най-голямо положително число. Имоти, чиято предложена продажна цена на 1 дка е по-висока от цената на 1 дка от оценката не се класират.

За работата на комисията се изготвя протокол. В срок до 3 работни дни от съставянето му на интернет страницата на държавното предприятие се публикуват резултатите от класирането на втория етап.

Приключване на процедурата

Заявителите – собственици на поземлени имоти в горски територии, класирани след втория етап, се уведомяват с писмо с обратна разписка или по електронна поща, в зависимост от заявения начин на уведомяване, и се поканват за сключване на договор за покупко-продажба. Уведомяването трябва да бъде извършено в срок от 10 работни дни след обявяване на резултатите от класирането.

Процедурата по закупуването на поземлени имоти в горски територии от ДП приключва със сключването на писмен договор за покупко-продажба в нотариална форма. От страна на купувача договорът се подписва от директора на предприятието.

Договорите за покупко-продажба на класираните поземлени имоти се сключват в срок до 3 месеца след получаване на уведомлението от заявителя.

Разноските по изповядването на сделките и вписването им в Агенцията по вписванията се заплащат от страните по равно.

Допълнително възлагане на оценки

В случай, че след сключването на договорите за покупко-продажба останат неусвоени средства , държавното предприятие може да възложи извършването на оценки от регистрирани оценители на следващите поземлени имоти в горски територии, класирани на първия етап. Броят на оценяваните имоти отново зависи от размера на остатъчните средства. В тези случаи процедурата продължава с извършване на оценка и класиране на предложенията според икономическата им изгодност.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *