Заповед за изпълнение – в какви случаи се издава и какви са предимствата?

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и няма връзка с какъвто и да било конкретен казус.

Стремежът за постигане на реално изпълнение на гражданските задължения, с минимум съдебна намеса, има за резултат въвеждането на различни съкратени процедури за решаване на спорове и осъществяване на права. Една от тези възможности е заповедното производство, предвидено в Гражданския процесуален кодекс. Статистиката сочи, че около 50 % от работата на българските районни и окръжни съдилища за 2018 г. е била свързана с издаване и обжалване на заповеди за изпълнение.

Какви са предимствата на заповедното производство?

Целта на производството е да бъде установена липсата на спор между страните по отношение на определено вземане. Не всички права могат да бъдат предявени по този начин (виж по-долу). Но при наличие на определени предпоставки, които законодателят е отчел като показател за по-малка сложност на казуса, подаването на заявление за заповед за изпълнение има своите големи предимства.

 • бързина – установени са минимални срокове от 3 дни за издаване на заповед за изпълнение; 2 седмици за възражение на длъжника;
 • минимум разноски – държавната такса е наполовина по-малка в сравнение с тази за исково производство, за същото вземане;
 • достъпност – заявлението за издаване на заповед за изпълнение се попълва по утвърден образец, който можете да намерите тук.

С прилагането на заповедното производство се постига реално изпълнение на задълженията по облекчен ред, спестяват се средства както на кредитора, така и на длъжника за заплащане на съдебни разноски, не се отлага във времето икономическото възстановяване на баланса в отношенията, нарушен от неизпълнението на едно имуществено задължение.

Кога мога да подам заявление за издаване на заповед за изпълнение?

По облекчения ред на заповедното производство може да се търси реализация на сравнително малки по размер имуществени права. Такива са:

 • вземания за парични суми до  25 000 лв;
 • претенции за връщане на движими вещи, отдадени под наем, на заем или по друг договор, когато длъжникът отказва своевременно да ги върне;
 • искане за предаване на движима вещ, дадена в залог, на стойност до 25 000 лв;
 • искане за предаване на движима вещ, която е юридически прехвърлена на заявителя, но длъжника отказва да я предаде фактически; стойността и не може да надвишава 25 000 лв;
 • парични вземания и задължения за предаване на вещи, основаващи се на нотариален акт или договор с нотариална заверка на подписите, независимо от размера им;
 • вземания по договор за залог или ипотечен акт, независимо от размера;
 • вземания от трудови правоотношения (заплати, обезщетения и други), когато има влезли в сила предписания за изплащането им на „Главна инспекция по труда;
 • вземания по запис на заповед, менителница или друга ценна книга на заповед, облигация или купони по нея, независимо от стойността им.

Мога ли сам да попълня заявлението?

Разбира се. Необходим е единствено образец, в който се попълват данните за заявителя, длъжника и вземането. В общия случай не се представят допълнителни документи за доказване на вземането.

 Кога да се обърна към адвокат?

Има случаи, когато вземанията са частично изпълнени, погасени по давност или има друго усложнение, свързано с правопораждащите факти. Тогава може да се свържете с професионалист, който да изготви коректно и точно заявлението, имайки предвид юридическата характеристика на всяко обстоятелство и неговото значение.

В някои случаи може да възникне спор във връзка с вземането, например:

 • ако получите заповед за изпълнение за нещо, което намирате, че не дължите;
 • ако вече сте платили задължението, за което е издадена заповедта;
 • ако нямате постоянен адрес на територията на страната;
 • ако живеете в чужбина и се намирате през повечето време извън страната, дори да имате постоянен адрес в България;
 • ако не Ви е била връчена заповед за изпълнение и/или покана за доброволно изпълнение, а получите съобщение за започване на изпълнителни действия от съдебен изпълнител.

 При това положение е добре да се потърси правна помощ от адвокат, за да се гарантира максимална, своевременна защита на интересите на доверителя. Трябва да се има предвид, че в заповедното производство установените кратки срокове почти не могат да бъдат възстановявани и пропускането им носи важни последици.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *