Каква е глобата за хотелиерство в нерегистриран обект и кой я налага?

Какви са глобите?

Законът за туризма предвижда глоба в размер от 500 до 5000 лв. за физически лица и имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв. за предоставяне на туристически услуги в некатегоризиран или нерегистриран туристически обект . При повторно нарушение се налага глоба в размер от 5000 до 8000 лв., съответно имуществена санкция в размер от 10 000 до 15 000 лв.

Отделна санкция съществува за лице, което допусне предлагане на туристически услуги в електронна платформа относно некатегоризиран или нерегистриран туристически обект. Тази глоба не се отнася за лицата, които предлагат нощувки. Спрямо тях важи общото задължение да регистрират или категоризират обекта си, преди да предлагат по какъвто и да е начин туристически услуги.

Photo by lorenz Narbs on Unsplash

Кой може да извършва проверки?

Комисията за защита на потребителите извършва последващ контрол за спазване изискванията на закона за категоризация и регистрация на туристическите обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 – 3;

В случай на установено предоставяне на туристически услуги в некатегоризиран или нерегистриран туристически обект , председателят на Комисията за защита на потребителите или оправомощени от него длъжностни лица прилагат принудителна административна мярка „временно затваряне на туристически обект“ . Временно затваряне на обекта се постановява и когато лицето, извършващо дейността в обекта, повторно откаже достъп на длъжностните лица до него или пък откаже да предостави изисканите за проверката документи.

Кметовете на общините извършват контрол за спазване изискванията на закона: за категоризация на местата за настаняване . Кметовете нямат правомощия във връзка с контрол върху регистрацията на места за настаняване. В случай, че установят нарушения на изискванията за регистрация, кметовете или упълномощени от тях длъжностни лица разполагат с правомощието да уведомят председателя на Комисията за защита на потребителите за прилагане на принудителната административна мярка „временно затваряне на туристически обект“.

Определени от министъра на туризма длъжностни лица могат при получен сигнал да извършват проверки на лицата, които извършват туристически дейности, и на туристическите обекти за спазване на изискванията на закона.

Правомощия при проверката

Длъжностни лица, оправомощени от министъра на туризма, председателя на КЗП или кмета на общината, имат право:

 1. да извършват проверки на място и по документи;
 2. на свободен достъп в подлежащите на контрол туристически обекти;
 3. да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от контролираните лица, като спазват тайната на информацията;
 4. да дават задължителни предписания за отстраняване на несъответствията и нарушенията по закона и на издадените въз основа на него нормативни актове;

При необходимост органът, който извършва проверката, може да поиска съдействие от органите на МВР или други административни органи. Съдействието може да е под формата на информация във връзка с проверката или за определяне на длъжностни лица, които да участват в проверката.

Photo by Micaela Parente on Unsplash

Кой налага глоби?

Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от длъжностни лица, определени от

 • министъра на туризма,
 • председателя на Комисията за защита на потребителите,
 • председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
 • или от длъжностни лица от общинската администрация, определени от кмета на съответната община.

Наказателните постановления се издават от

 • министъра на туризма;
 • председателя на Комисията за защита на потребителите;
 • председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор;
 • областния управител;
 • кмета на общината
 • или от оправомощени от тях длъжностни лица.

Актове за установяване на административни нарушения, наказателни постановления, както и индивидуални административни актове (предписания, разпореждания за прилагане на принудителни административни мерки)  може да се връчват на всяко физическо лице, което се намира в туристическия обект и което е в граждански или трудови правоотношения с лицето, срещу което са издадени.

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и няма връзка с какъвто и да било конкретен казус.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *