Какви договори може да сключва управителят на ООД или АД?

Първа част

Обща представителна власт

Търговският закон изрично посочва, че лицата, избрани за законни представители на търговско дружество, могат да извършват от негово име всякакъв вид действия, свързани с изразяване на волята му като правен субект. Това включва и изявления по сключване на правни сделки.

Photo by Chris Liverani on Unsplash

Единствените ограничения в представителната власт могат да бъдат свързани с необходимостта няколко лица да изявят воля, за да обвържат дружеството. Това става с изискването за колективно представителство, което се предвижда в учредителния акт на ООД и се вписва в търговския регистър. По отношение на АД колективното представителство е принципът, а уставът може да даде възможност на всеки от управителите му поотделно да извършва обвързващи за АД действия.

Photo by Jose Aragones on Unsplash

Договорни ограничения на представителната власт

Ограничения в представителната власт на управителя, освен тези, посочени в закона, могат да бъдат предвидени в допълнителен акт, какъвто е дружественият договор на ООД (респ. уставът на АД) или договорът за възлагане на управление. Уставът на АД може да предвиди определени сделки да се сключват след предварително разрешение на надзорния съвет, съответно по единодушно решение на съвета на директорите. Такива ограничения може да постави и надзорният съвет, съответно съветът на директорите.

Photo by Smartworks Coworking on Unsplash

Независимо в какъв тип източник се съдържат, дори и да са обявени в търговския регистър като част от устава на дружеството, тези ограничения имат действие само във вътрешните отношения между управителя и дружеството. Нарушаването им не засяга действителността на сключената сделка, а представлява основание за отговорност на управителя, ако в резултат на нарушението за дружеството са възникнали вреди.

Към втора част →

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и няма връзка с какъвто и да било конкретен казус.