Какво дължи брокерът на недвижими имоти?

Втора част

В последната ми практика възникнаха няколко случаи, в които клиентите оспорват брокерското възнаграждение при сделки с недвижими имоти – намират го за прекомерно или смятат, че не го дължат. От друга страна, откривам възражения срещу правното обслужване и неговото качество, което някои посреднически агенции предлагат като допълнителна екстра към тяхната услуга. Имат ли право брокерите да предоставят правни консултации? Кой е длъжен да плати комисиона и към кой момент? Може да прочетете в следващите редове.

Кой дължи комисион – купувачът или продавачът?

Този въпрос следва да бъде предмет на изрично договаряне. Разбира се, правилата за конфиденциалност не дават възможност за страните да разберат дали посредникът е получил възнаграждение за оказаната услуга и от другата страна по договора, освен по доброволна инициатива между тях. Затова преди сключване на договор с брокер клиентът следва да прецени от своя гледна точка дали намира за оправдано предложеното дължимо възнаграждение спрямо характера на насрещната услуга, без оглед на това дали брокерът получава възнаграждение и от другата страна по сделката.

Photo by Sebastian Herrmann on Unsplash

Какъв трябва да бъде размерът на брокерското възнаграждение?

Законът посочва, че търговският посредник има право на възнаграждение, което се дължи от едната или от двете страни съобразно уговорката им. Ако няма уговорка, дължи се обичайното възнаграждение за този вид дейност според случая и от двете страни.По отношение на сделките с недвижими имоти, към момента се е установило обичайно възнаграждение в размер на 3-3,5% от стойността на сделката, която се дължи от всяка от страните по сделките за покупка на недвижим имот.

Във връзка с въпроса за прекомерността на така установеното възнаграждение, брокерските услуги не са предмет на ценово регулиране, така че цените им се определят по пазарния принцип на търсене и предлагане. От гледна точка на страните, които сключват договори за посредничество при покупка/продажба на имот, важно е дължимото възнаграждение да бъде предварително уточнено. „Предварително” означава преди възникването на каквито и да е търговски отношения между брокера и неговия клиент.

Photo by Alexander Mils on Unsplash

На какво да обърнем внимание?

Тъй като няма законово изискване договорът за посредничество да бъде изготвен в писмена форма, честа практика са случаите, в които липсва такъв. По тази причина, задълженията на страните по сделката за посредническа услуга не са ясно уговорени между тях или дори да са уговорени, тяхното доказване е затруднено.

Силно препоръчително е при сключване на сделки чрез посредничество на брокер, предварително да се сключи писмен договор с брокера, в който да се уточни:

  • – какво съдействие дължи посредникът;
  • – в кой етап от сключване на окончателна сделка се дължи комисионното възнаграждение;
  • – какъв е размерът на комисиона;
  • – коя от страните по сделката дължи заплащането му и в какво съотношение;
  • – каква отговорност носи брокерът и в какъв срок след сключване на сделката.
Photo by Mark Fletcher-Brown on Unsplash

Какво дължи брокерът на недвижими имоти – част 1

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и няма връзка с какъвто и да било конкретен казус.