Какво е действието на договора за възлагане на управление?

Щом правомощията на управителя възникват независимо от сключването на договор за  възлагане на управлението, защо тогава законът изрично предвижда този договор и какво е неговото действие?

Търговският закон предвижда отношенията между ООД или АД и лицата, които го представляват, да се уреждат с писмен договор (чл. 141, ал. 7, 241, ал. 6 и 244, ал. 7 от ТЗ).

Съдебната практика приема, че във вътрешните отношения между дружеството и представляващите го лица управленските и представителни правомощия на последните възникват още преди сключване на такъв договор. Началният момент на правоотношението между търговското дружество и неговият представител е този, в който избраният (с решение на съответния орган) за представител на търговското дружество поеме възложените му функции. Това може да стане с писмената декларация, която се представя за вписване в търговския регистър, или с реалното извършване на действия по управление на дружеството – фактическо участие в изпълнение на решения, оперативна подготовка на дружествената дейност, осъществяване на комуникация с търговските партньори на дружеството и т.н.

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Щом правомощията на управителя възникват независимо от сключването на договор за  възлагане на управлението, защо тогава законът изрично предвижда този договор и какво е неговото действие?

Представителна власт

Според ТЗ, ограничения в представителната власт на законните представители на търговските дружества нямат действие по отношение на трети лица. Такива ограничения обаче могат да бъдат предвидени в договора за възлагане на управление. Действието им е в отношенията на представителя със самото търговско дружество. За неспазването им обикновено се предвижда санкция – неустойка, обща отговорност за вреди или друг тип санкционна клауза.

Photo by Julio Rionaldo on Unsplash

Право на възнаграждение

Правото на възнаграждение на управителя възниква по силата на решение на общото събрание за възмездно възлагане на управителните функции на дружеството, в съчетание с фактическото изпълнение на тези функции от управителя. Иск за заплащане на дължимо възнаграждение би могъл успешно да бъде защитен, дори и при липса на договор за възлагане на управление, стига да са налице посочените две предпоставки. В договор за възлагане на управлението обаче може да се уточнят условия за възникване на това право, обвързването на размера на възнаграждението с постигнати от дружеството финансови резултати, или да се предвидят други уговорки. Не може изцяло да се изключи правото на управителя да получи възнаграждение за извършената дейност, освен ако отношенията във връзка с представителството на дружеството са възникнали като безвъзмездни.

Photo by Emil Kalibradov on Unsplash

Отговорност на управителя

В договор за възлагане на управление може да се предвиди при какви обстоятелства управителят ще носи отговорност спрямо дружеството за неизпълнение или некачествено изпълнение на възложените му функции. В някои случаи се въвеждат ограничения за извършването на определени сделки или специална процедура за предварителното им одобрение. Често се включват клаузи за забрана на конкурентна дейност, за конфиденциалност и други. Неспазването на тези уговорки, част от договора за възлагане на управление, обикновено са скрепени с отговорност  на управителя при нарушаването им.

Photo by Ben White on Unsplash

В обобщение, сключването на договор за възлагане на управлението на търговско дружество не е задължителна предпоставка за съществуването на правоотношението между това дружество и представляващите го лица. Действието му се ограничава до вътрешните им отношения. Значението му е за детайлно уреждане на правата и задълженията на управителя спрямо търговското дружество,  с цел избягване и улесняване решението на спорове, свързани с дейността на управителя.

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и няма връзка с какъвто и да било конкретен казус.