Какво мога да построя без ПУП?

Според чл. 12, ал. 2 от ЗУТ, „Застрояване се допуска само ако е предвидено с влязъл в сила подробен устройствен план и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.” Тази законова разпоредба звучи категорично, но въпреки това има изключения, в които се допуска строителство в неурегулирани поземлени имоти.

Photo by Artem Beliaikin on Unsplash

Строителство в неурегулирани малки населени места

Застрояването може да бъде разрешено въз основа на скица-копие от кадастрална карта (кадастрален план) или ситуационна скица, съставена от проектанта, които трябва да съдържат и данни за наличните сгради и съоръжения в съседните имоти, както и необходимите коти. Това е възможно, когато строителство се извършва в неурегулирани малки населени места.

ЗУТ съдържа определение за „малки населени места” и според възприетото от закона, това са селата, както и градовете с население до 30 000 жители. Необходимо е населеното място, където се извършва строителство, да отговаря на още едно условие – то да е „неурегулирано”, тоест да няма приет подробен устройствен план за съответната част от населеното място, където ще се строи.

Когато е разрешено строителство по този ред, оградите се строят по съществуващи имотни граници, без да се дава строителна линия за тях.

Строителство извън урбанизираните територии

Чл. 59 от ЗУТ изисква, за да бъде разрешено строителство извън границите на урбанизираните територии, за територията на общината или съответната част от нея да има действащ общ устройствен план, а за конкретния имот или група имоти – да бъде изработен и приет план за застрояване. Когато се изисква промяна на предназначението на земята, това трябва да бъде извършено преди разрешаване на строителството.

Photo by lorenz Narbs on Unsplash

Допълващо застрояване

По смисъла на чл. 41 от ЗУТ, „Допълващото застрояване в урегулирани поземлени имоти се състои от спомагателни, обслужващи, стопански и второстепенни постройки към сградите на основното застрояване и се разрешава в съответствие с предвижданията на подробния устройствен план.” Във всички случаи е необходимо да има действащ ПУП, за да бъде допустимо строителството на допълнителни постройки – гаражи, работилници, летни кухни, складови постройки и др.

Photo by Jaime Spaniol on Unsplash

Законът допуска да се извърши допълващо застрояване, което не е предвидено с действащия ПУП, ако постройките се застрояват свободно или допрени до сгради на основното застрояване в урегулирания поземлен имот или свързано с постройки на допълващо застрояване само между два урегулирани поземлени имота. Когато тези условия са изпълнени, главният архитект на общината издава виза за проучване и проектиране, която е задължителна предпоставка за разрешаване на строителството.

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и няма връзка с какъвто и да било конкретен казус.