Какво мога да построя без разрешение за строеж?

Законът за устройство на територията (ЗУТ), в чл. 148, ал. 1 поставя като задължително условие за извършване на строителство наличието на предварително разрешение по реда на ЗУТ – „Строежи могат да се извършват само ако са разрешени съгласно този закон”. В ал. 3 се въвежда изискването към заявлението за издаване на разрешение за строителство да се представи одобрен технически или работен инвестиционен проект, „когато такъв се изисква”. Алинея 8 постановява, че одобреният инвестиционен проект, когато такъв се изисква, е неразделна част от разрешението за строеж.

Законът възприема общото правило за предварително разрешаване на строителството, както и за предварително проектиране на бъдещото строителство и представяне на проекта за одобрение от съответната администрация. Като изключения са изброени хипотезите, при които не се изисква одобряване на инвестиционен проект, респ. издаване на разрешение за строеж.

Кога не се изисква инвестиционен проект?

Строежите, за които не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж, са изброени в чл. 147 от ЗУТ. Някои от тях са:

 • постройките на допълващото застрояване – гаражи, навеси, летни кухни, селскостопански постройки. Инвестиционен проект обаче се изисква за постройки, предназначени за производство, обществено обслужване или търговия;
 • монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с повишена степен на опасност;
 • реконструкция или основен ремонт на покриви на сгради, разположени в имоти – частна собственост, отредени за ниско жилищно застрояване, без изграждане на нови стоманобетонни плочи, без промяна на височината и предназначението на подпокривното пространство;
 • басейни с обем до 100 куб. м в оградени поземлени имоти;
 • подпорни стени с височина от 1,20 м до 2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
 • плътни огради на урегулирани поземлени имоти с височина на плътната част от 0,60 м до 2,20 м, с изключения;
 • оранжерии с площ от 200 кв. м до 1000 кв. м включително, без съпътстващи производствени инсталации и без помощни (обслужващи) сгради и постройки;
 • и други.
Photo by Philipp Reiner on Unsplash

За някои от изброените строежи е необходимо да се представи становище на инженер-конструктор с указания за изпълнението им, а за някои инсталации – и становища на инженер-конструктор, на електроинженер и/или на инженер по топлотехника .

В тези случаи отново се изисква възложителят на строителството, преди започване на строителните дейности, да се снабди с разрешение за строеж, издадено от компетентните органи съгласно ЗУТ.

Photo by Katya Austin on Unsplash

Кога не се изисква разрешение за строеж?

В чл. 151 от ЗУТ са изчерпателно изброени строителни дейности, които могат да се извършат без издаване на разрешение за строеж. Не се изисква разрешение за строеж за:

 • текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации;
 • оранжерии с площ до 200 кв. м, леки постройки за отоплителни материали и инвентар, кладенци, чешми, водоплътни изгребни ями и временни тоалетни;
 • остъкляване на балкони и лоджии;
 • парници с временна преносима конструкция, независимо от размера и формата, покрити с полиетилен, поливинил или друга подходяща материя, без съпътстващи производствени инсталации и без помощни (обслужващи) сгради и постройки;
 • подпорни стени с височина до 1,2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
 •  изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 кв. м;
 •  леки прозирни огради и плътни огради с височина на плътната част до 0,6 м в рамките на поземления имот;
 • градински и паркови елементи с височина до 2,5 м над прилежащия терен;
 • изграждане на сградни водопроводни и канализационни инсталации, водопроводни и канализационни мрежи, електрически уредби и инсталации за ниско напрежение, когато се изграждат извън обхвата на инвестиционния проект за основното застрояване, разположени в регулационните граници на имоти – частна собственост, отредени за индивидуално ниско жилищно застрояване;
 • и други.
Photo by Ján Jakub Naništa on Unsplash

Как се прилагат изключенията?

Законовото изключение от общия разрешителен режим на строителството не изключва изискването за изготвяне и съгласуване на инвестиционен проект. Разпоредбите, позволяващи изключение от изискването за проектиране и от изискването за разрешаване на строителството, се прилагат самостоятелно. За някои строежи не се изисква нито наличието на одобрен инвестиционен проект, нито на влязло в сила разрешение за строеж; за други обаче е необходимо снабдяването с поне един от тези законово изискуеми документи.

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и няма връзка с какъвто и да било конкретен казус.

4 Replies to “Какво мога да построя без разрешение за строеж?”

 • Здравейте исках да питам за корабен фургон който искам да го правя вила трябва ли ми разрешение за да го сложа в двора си

 • Здравейте
  Моят въпрос е Може ли да направя навес без да спазвам 3 м от оградата на съседа,т.е.навесът да е плътно до оградата на съседа?Или трябва да поискам от него разрешение? Навесът е с височина 2,20 и ширина 3 м.

  • Здравейте! При необходимост от правна консултация, може да се свържете с мен чрез следните контакти .

 • Здравейте Г-жо Ибрямова,
  Притежавам П.И 168м2
  в гр.Созопол статут лозе
  пред вак.дом св.Никола граничещт с ул. Виа Пон
  тика същия се полза като
  паркинг с 7 п.м. от този
  парцел /168м2/ съм отделил 60м2 и заградил
  с ограда вис. 2м. с зелено зебло и поставих карава
  ната си.Сега искам да покрия това “ дворче “ с караваната с пергола стояща на 8 крака /колони / с автоматизиран
  покрив. Това „дворче “ отстои на 2.5м. От бордюра на тротуара. Въпроса ми е мога ли да
  ползвам някой член от ЗУТ /като преместваем об./ и поставя без да търся общината ? Разчитам на Вашето становище и съвет.
  P.S. Моля дайте ми сметка и размер на хонорара Ви зада приведа парите.
  Малко късно търся компетентен съвет
  защото бяха ми казали,
  че за перголи не се изисва нищо от общината, А на 2 окт.
  идват да монтират перголата.
  Благодаря Ви ! В очаквоне на Вашият отговор

Comments are closed.