Какво ниво на професионализъм можем да изискваме от изпълнителя по договор за услуга?

Независимо дали се отнася до възлагане на представителство, консултантски услуги, извършване на ремонт, поправка на вещи, или други действия, договорът за услуга присъства като важна част от ежедневието. Какво най-общо може да изисква получателят на услуги, разглеждам в тази публикация.

Photo by Scott Blake on Unsplash

Грижата на добрия стопанин

Общият принцип за всички граждански договори е, че всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона и да не пречи на другата страна да изпълнява и тя своите задължения по същия начин. Задължението трябва да бъде изпълнено с грижата на добър стопанин освен в случаите, в които законът изисква друга грижа.

Photo by Aniston Grace on Unsplash

Договорът за услуга може да се квалифицира като договор за изработка или договор за поръчка, а в някои случаи съдържа елементи на двата договора. За всеки случай се прави самостоятелна преценка според съдържанието на уговорките между страните.

При договора за поръчка законът изисква довереникът да изпълни поръчката като добър стопанин и да пази имуществото, което получи във връзка с нея. При договора за изработка, изпълнителят е длъжен да изпълни работата така, че тя да бъде годна за обикновеното или предвиденото в договора предназначение. Изпълнителят, който извършва работата със свой материал, отговаря за доброто качество.

Photo by Johny Goerend on Unsplash

Грижата на добрия търговец

Когато изпълнителят е търговец, по аргумент от чл. 302 ТЗ търговското качество го задължава да полага грижата на добрия търговец. Какво точно включва тази грижа, зависи от конкретния предмет на възложената услуга. Във всички случаи обаче, осъществяването на определен вид търговска дейност по занятие предполага търговецът:

  • да притежава добра степен на професионална подготовка;
  • да познава добре нормативните регулации в съответната област;
  • да проявява необходимата компетентност и да прилага на практика своите професионални знания и умения,  за да обезпечи реализацията на интереса на възложителя.
Photo by Smartworks Coworking on Unsplash

Уведомяване на доверителя при неправилни изисквания

При осъществяване на дейността си изпълнителят не е ограничен от указанията на доверителя и е свободен да се отклони от тях, когато в рамките на собствената си професионална подготовка и компетентност прецени, че те са неправилни/неточни и че изпълнението им ще доведе до неблагоприятен за доверителя резултат, включително до налагане на имуществени санкции в негова тежест.

Нещо повече, изискването за добросъвестност и полагане на грижата на добрия търговец задължава изпълнителя да уведоми незабавно доверителя си, ако дадените от последния указания не са целесъобразни. Професионалистът разполага с необходимите знания и опит, за да извърши обективна оценка на зададените от възложителя параметри на услугата. В случай, че установи грешки или несъответствия, както и ако открива по-оптимален начин за постигане на целта, посочена от възложителя или основаваща се на разумно предположение на изпълнителя, то изпълнителят е длъжен да уведоми възложителя, че зададените от него изисквания са неподходящи или неизпълними.

Подробни задължения за уведомяване се съдържат в Закона за защита на потребителите и в Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. При неспазването им изпълнителите носят отговорност спрямо възложителите на услуги.

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и няма връзка с какъвто и да било конкретен казус.