Ако потребителят има възражение срещу сметката за консумирана електрическа енергия, следва да го предяви писмено пред „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД. Операторът се задължава да извърши проверка по възражението. Не е предвиден срок за извършването и, но за сметка на това за периода на проверката „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД няма право да прекъсва снабдяването с електрическа енергия на потребителя. Неплащането обаче е основание да бъдат начислявани лихви върху задължението за заплащане на консумирана електроенергия.

При възникване на спор относно резултата от проверката потребителят следва да използва реда за уреждане на спорове, предвиден в Общите условия на „Енерго-про”. Способите за уреждане на спорове са преговори, подаване на жалба от страна на потребителя до „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД , а при неуспех – по съдебен ред. На уебсайта на дружеството фигурират още възможност за участие в процедура по медиация или арбитраж.  

Потребителят може да поиска да бъде направена проверка на средството за търговско измерване (електромера) по реда на Правилата за измерване на количеството електрическа енергия. Проверката обаче трябва да бъде предварително заплатена, а ако се окаже че показанията на електромера не отговарят на действителните количества консумирана енергия, остават за сметка на собственика на измервателната система, ако не е открито неправомерно въздействие от страна на потребителя.

Ползвателят на електрическа енергия може да поиска монтирането на система за контролно измерване. Изграждането и експлоатацията и се съгласува с оператора на съответната мрежа. Необходимо е да бъде с не по-лоши метрологични характеристики, в сравнение с тези за търговското измерване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *