Как да постъпим, когато държавен орган не изпълнява задълженията си?

Задължени ли са държавните органи да упражняват правомощията си?

Държавата упражнява своята власт чрез своите органи. Правната форма за изразяване на властническите волеизявления е административният акт.

Административен акт се нарича:

  • изявление на властнически орган, с което се създават права или задължения за граждани и юридически лица. Това може да бъде заповед, постановление, предписание и др. Не е задължително да бъде оформено в писмен документ – може да бъде и устно или изразено чрез действие.
  • отказът да бъде издаден административен акт. Отказът може да бъде както изричен – с разпореждане, така и мълчалив – когато органът е сезиран по надлежен ред, но не се произнесе до изтичане на срока.

Често натовареността на администрацията води до пропуски или забавяне при организацията и извършването на поисканите от гражданите действия. Законът съдържа възможности за действие, когато административен орган по една или друга причина не изпълнява законовите си задължения. Как можем да бъдем инициативната страна в производство за издаване на индивидуален административен акт, прочетете в следващата статия.

Определяне на компетентния орган

Photo by Riho Kroll on Unsplash

На първо място, необходимо е да открием закона, който се отнася до искания от нас документ или действие. В текста му можем както да потърсим кой е органът, оправомощен да го издаде (респ., извърши), така и да проверим дали има предвидена специална процедура по сезирането му.

Важно е да се знае, че административни актове издават не само държавните и местни органи, а също и:

  • лицата, осъществяващи публични функции – това са нотариуси, частни съдебни изпълнители, лечебни заведения и други лица и организации, чрез които държавата упражнява своите функции и на които това е възложено със закон ;
  • лица, предоставящи обществени услуги – това са доставчиците на битови услуги, учебните заведения, телекомуникационните и пощенски оператори, както и доставчиците на други подобни услуги, предоставени за задоволяване на обществени потребности, включително като търговска дейност, по повод на чието предоставяне могат да се извършват административни услуги.

За започване на производство по издаване на административни актове спрямо тези субекти най-често има специални правила в съответния закон, който ги урежда.

Искане за издаване на индивидуален административен акт

Photo by Júnior Ferreira on Unsplash

Гражданите и юридическите лица могат да сезират компетентния орган с искане да издаде административен акт, когато няма предишно произнасяне по същия въпрос, не е налице висящо производство за същия предмет и заявителят има правен интерес от издаването на акта. Правен интерес има, когато актът непосредствено засяга неговите права, задължения и законни интереси.

Искането се подава до органа, компетентен да издаде акта или да извърши действието. Ако в специален закон не е предвидено друго, искането за издаване на индивидуален административен акт се подава писмено или устно, като заявителят избира формата и начина на заявяване. Организациите подават искането си писмено.

При всички случаи трябва да се държи сметка за изискванията на специалния закон, където е предвидено издаването на търсения административен акт.

Срок за произнасяне на административния орган

Photo by Steve Johnson on Unsplash

Общият срок за издаване на административен акт е 14 дни от датата на започване на производството. Този срок може да бъде удължен когато е необходимо да се даде възможност на други лица да се защитят, когато е необходимо да се поиска съгласие или мнение от друг орган, или когато сезираният орган е колективен. Винаги, когато срокът бъде удължен, това се съобщава на заявителя.

Срокът за произнасяне започва да тече от:

  • датата на постъпване на искането в компетентния административен орган, в който то е подадено.
  • когато за един орган възникне задължение пряко по силата на закон да издаде индивидуален административен акт или да направи предложение за издаване на такъв акт – от датата на възникване на задължението;.
  • когато липсва искане или законово задължение, а компетентният орган сам започва производството – от датата на извършване на първото процесуално действие по него.

Мълчалив отказ и мълчаливо съгласие

Photo by Stefan C. Asafti on Unsplash

Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ да се издаде актът. В предвидените в закон случаи непроизнасянето в срок се смята за мълчаливо съгласие да се издаде акт със съдържанието, поискано от заявителя. С индивидуалния административен акт, изразен чрез мълчаливо съгласие, не може да се създават задължения и да се засягат права и законни интереси за граждани и организации, различни от заявителя.

Обжалване

Photo by Helloquence on Unsplash

Издадените по реда на това производство административни актове, и извършените действия от държавните органи подлежат на обжалване по общия ред – по административен ред пред горестоящия орган, както и по съдебен пред административния съд по постоянен адрес на лицето, за което актът създава права и задължения. Ако има повече от едно такова лице и адресите им са в районите на различни административни съдилища, жалбата се подава до административния съд по седалището на органа.

Може да се обжалва и мълчаливият отказ. При незаконен отказ да се издаде документ съдът задължава административния орган да го издаде, без да дава указания по съдържанието му.  Когато административния орган не изпълнява свое задължение, пряко произтичащо от нормативен акт, съдът го осъжда да извърши действието, като определя срок за това или отхвърля искането.

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и няма връзка с какъвто и да било конкретен казус.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *