Как да се защитя срещу съдебно решение, постановено по време на отсъствието ми от страната?

Как може да се оспори действието на съдебно решение, постановено без фактическото участие на ответника в делото, поради отсъствието му от страната?

Описание на проблема

Лицето Х се прибира след престой в чужбина. Няколко дни по-късно получава съобщение от съдебен изпълнител, с което  се налага запор върху средства по банкова сметка, въз основа на влязло в сила съдебно решение за осъждане на Х да заплати определена парична сума. Решението е постановено в съдебно производство, което се е провело по времето, когато Х е отсъствал от страната. Съобщенията по делото са връчени по реда на чл. 47 от Гражданския процесуален кодекс – със залепване на уведомление на пощенската кутия на Х.  Назначен е особен представител, с който Х не е имал комуникация. Има ли начин Х да оспори действието на това съдебно решение, постановено, без той да участва в производството по разглеждане на делото?

Photo by Randy Fath on Unsplash

Отмяна на влязло в сила съдебно решение

Гражданският процесуален кодекс предвижда случаи, в които влезли в сила съдебни решения могат да бъдат отменени. Едно от основанията за това се съдържа в чл. 303, ал. 1, т. 5 от ГПК – „страната вследствие на нарушаване на съответните правила е била лишена от възможност да участва в делото или не е била надлежно представлявана”. Кога може да бъде приложено това основание за отмяна?

Кога е валидно връчването чрез уведомление?

За да е валидно връчването на съобщение чрез залепване на уведомление, предвидено в чл. 47 от ГПК, следва ответникът в продължение на един месец да не може да бъде намерен на посочения адрес, както и да не се открие лице, съгласно да получи съобщението със задължение да го предаде на ответника.

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Три посещения

Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на адреса в продължение на един месец, с интервал от поне една седмица между всяко от тях. Най-малко едно от посещенията трябва да бъде в неприсъствен ден.

Не е нужно да се спазва процедурата с трикратно посещение на адреса, когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса. За да се приеме за установено това обстоятелство, връчителят следва да посочи източника на тези данни с отбелязване на гърба на съобщението.   

Уведомление

Когато по описания начин се установи, че лицето не може да бъде намерено на адреса, посочен от ищеца по делото, на пощенската кутия или друго видно място в близост до входната врата на сградата се залепва уведомление. С това уведомление се приканва лицето, в двуседмичен срок от отбелязаната дата на залепване на уведомлението, да посети канцеларията на съответния съд или община, за да се запознае със съдържанието на подлежащото на връчване съобщение. Съобщението се смята за връчено с изтичането на срока за получаването му от канцеларията на съда или общината.

Photo by Van Tay Media on Unsplash

Проверка на адрес

Когато ответникът не се яви да получи книжата, съдът служебно проверява неговата адресна регистрация. Ако посоченият адрес не съвпада с неговия постоянен и настоящ адрес, съдът разпорежда връчване по настоящия или постоянния адрес. Съдът служебно проверява и местоработата на ответника и разпорежда връчване по местоработата, съответно местослуженето или мястото за осъществяване на стопанска дейност.

Photo by Scott Blake on Unsplash

Особен представител

Когато посоченият адрес съвпада с постоянния и настоящия адрес на ответника,  и ответникът не може да бъде открит по местоработата си, като установи редовността на връчването, съдът разпорежда съобщението да се приложи към делото и назначава особен представител на разноски на ищеца.

Основание за отмяна

Всяко нарушение в така описаната процедура може да бъде основание за отмяна на влязло в сила съдебно решение срещу ответник, който не е имал възможност да участва лично в производството. Нарушение има в случаите, когато връчителят е посетил само веднъж посочения по делото адрес; връчителят не е посочил в съобщението какъв е източникът на информацията, че лицето дълготрайно отсъства от адреса; съдът не  е направил служебна справка за настоящия и постоянния адрес, както и местоработата на ответника.

Photo by Jose Aragones on Unsplash

Действие на отмяната

След отмяната съдебното производство започва от етапа, в който е извършено нарушението – връчване на съдебни книжа на ответника. Като резултат от новото съдебно производство съдът постановява решение според вътрешното си убеждение, изградено въз основа на събраните по делото доказателства.

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и по никакъв начин не ангажира отговорността на адвоката във връзка с конкретен казус. При необходимост от правен съвет, моля свържете се с мен чрез някоя от посочените форми на контакт. Запитване за цени на адвокатски услуги може да отправите тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *