Как се изменя договор за аренда?

В кои случаи се изменя?

Договорът за аренда може да бъде изменен:

– по взаимно съгласие на страните – с подписване на анекс в писмена форма с нотариална заверка на подписите и съдържанието, извършени едновременно. Анексът подлежи на вписване в службата по вписванията и се регистрира в съответната общинска служба по земеделие.

– при промяна на обстоятелствата – ако след сключване на договора за аренда обстоятелствата, от които страните са се ръководили при уреждане на отношенията си, се изменят трайно и това доведе до очевидно несъответствие между поетите от тях задължения.

Photo by Jan Kopřiva on Unsplash

Изменение по инициатива на една от страните

Всяка от страните може да поиска изменение на договора.

Изменението не може да засяга уговорения срок. Увеличаването или намаляването на добивите от обекта на договора вследствие стопанисването му не е основание за изменение на арендното плащане.

Срокът на действие на изменението на договора е най-малко до края на стопанската година, през която е направено искането.

Насрещната страна е длъжна да отговори писмено в едномесечен срок от получаване на предложението за изменение на договора, освен ако с него не е определен друг срок.

Ако страните не постигнат споразумение, по иск на страната, която е направила предложението, има право да предяви иск пред  районния съд, който определя .

Изменение по инициатива на част от собствениците на земята

Договор за аренда, както и споразумение за неговото изменение или прекратяване може да се сключи със собственик, съсобственик на земеделска земя, чиято собственост е повече от 50 на сто идеални части от съсобствен имот или с лице, упълномощено от собственик или съсобственици, притежаващи общо с него повече от 50 на сто идеални части от съсобствения имот

Photo by Johny Goerend on Unsplash

Ред за изменение

Споразумението за изменение на договора за аренда се сключва

  • в писмена форма с нотариално удостоверяване на подписите на страните, извършени едновременно.  
  • вписва се в службата по вписванията
  • регистрира се в съответната общинска служба по земеделие.  

За регистрацията се прилагат тези правила.  В случаите, когато изменението се извършва поради промяна на обстоятелствата, то се оформя и регистрира по същите правила.

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и няма връзка с какъвто и да било конкретен казус.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *