Как се оспорват заповедите на кмета?

Какви актове издава кметът?

В изпълнение на своите правомощия кметът издава заповеди.

Правомощията на кмета на община са изброени в чл. 44 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Като орган на изпълнителната власт кметът ръководи цялата изпълнителна дейност на общината, като :

  • организира изпълнението на общинския бюджет;
  • организира изпълнението на дългосрочните програми;
  • организира изпълнението на актовете на общинския съвет, както и на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет.

Кметът представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.

Кметът има правомощия и по въпросите на обществения ред, на устройството на територията, изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданското състояние.

Photo by bantersnaps on Unsplash

Пред кой орган могат да се оспорят заповедите?

Заповедите на кмета на общината могат да се оспорят по административен ред пред областния управител, освен ако в закон е предвидено друго.

Всяка заповед, издадена от кмета на общината, се изпраща служебно на общинския съвет за упражняване на контрол за законосъобразност. Общинският съвет може да отмени заповед, ако тя противоречи на правилник или наредба, приети от общинския съвет. Ако заповедта на кмета противоречи на закона, общинският съвет може да я оспори пред съответния административен съд.

Заповедите на кмета подлежат на оспорване пред съд от заинтересуваните лица – тези, за които те създават права и задължения или засягат съществуващите им права, свободи и законни интереси. Оспорването се извършва чрез жалба, подадена до административния съд по постоянен адрес на лицето, до което е адресирана заповедта.

Какви са основанията?

Общите основания за отмяна на административни актове са пет:

  • противоречие със закон или подзаконов нормативен акт;
  • процедурни пропуски и нарушения при издаването му;
  • липса на компетентност на издаващия орган;
  • противоречие с целта на закона;
  • неспазване на установената форма.
Photo by Franck V. on Unsplash

Право да оспорват административния акт имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него или за които той поражда задължения.

Според вида и степента на нарушението може да се твърди, че заповедта е нищожна – не е породила правен ефект от самото си издаване, или че е унищожаема – действието и е временно, до обявяването и за недействителна.

Съществуват специални процедури за оспорване на някои от актовете на кмета. Например заповедите по въпроси, свързани с опазване на обществения ред, подлежат на обжалване само от началниците на съответните структури на МВР пред областния управител.

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и няма връзка с какъвто и да било конкретен казус.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *