Как се отменя пълномощно?

Генералното упълномощаване е силно непрепоръчително, дори когато лицата имат пълно доверие един на друг. Ако все пак сте упълномощили определено лице да Ви представлява генерално и безсрочно, но по някаква причина желаете да оттеглите предоставените правомощия, как може да стане това?

Защо трябва да внимаваме с пълномощното?

Когато упълномощите друго лице да извърши определени действия вместо Вас, ефектът от неговите изявления настъпва директно за Вас. Не е нужно да правите каквото и да е последващо потвърждаване на сключените сделки и поетите задължения.

Тоест, ако аз упълномощя съседа си да сключи договор за продажба от мое име, с подписването на договора от моя съсед собствеността върху моята вещ се счита прехвърлена върху купувача. По същия начин съседът може от мое име да поеме задължения да платя, да направя или да се въздържа от определени действия.

В юридическата наука се употребява терминът „представителна власт”. Той е показателен за тежестта и значението на действията на представителя спрямо представляваното лице. По тази причина е необходимо да се борави с особено внимание, когато се предприема упълномощителна сделка.

Как да изготвим пълномощното?

 Генералното упълномощаване е силно непрепоръчително, дори когато лицата имат пълно доверие един на друг. Необходимо е в текста на пълномощното да са отбелязани лицата, пред които може да послужи.

Хубаво е да се обърне внимание на действието на пълномощното във времето. Най-добрият вариант е да се придаде ограничена валидност на пълномощното до определена дата или за определен период от време. Подновяването на представителната власт наистина може да е свързано с определени разходи, когато законът изисква нотариално заверено пълномощно за извършване на определени действия. Тези разходи обаче не могат да се съизмерят по никакъв начин с негативните последици, които могат да възникнат при превишаване на представителната власт от пълномощника, разходите за оспорване на сключените сделки и възстановяване на положението отпреди сключването им.

Трябва да се има предвид, че за повечето правни действия законът или страните в своите правоотношения изискват изрично пълномощно – в текста да са посочени изчерпателно действията, които пълномощникът може да извършва от името на представлявания. Дори и да няма такова изискване, колкото по-конкретно са описани действията, за които се упълномощава друго лице, толкова по-лесно би могла при необходимост да се ограничи и отмени представителната му власт.

Как се отменя генерално пълномощно?

Ако все пак сте упълномощили определено лице да Ви представлява генерално и безсрочно, но по някаква причина желаете да оттеглите предоставените правомощия, как може да стане това?

Оттеглянето на пълномощното трябва да бъде направено в същата форма, в която е първоначалното пълномощно.

За да се осуети сключването на сделки от пълномощника след отпадане на представителната власт, трябва да се уведомят всички лица, пред които може да послужи това пълномощно. Разбира се, не във всички случаи това е възможно, но трябва да се предприемат всички действия в тази посока.

Ако пълномощното включва овластяване за извършване на продажба на недвижим имот, може да се уведомят всички нотариуси в района, в който се намира имотът. Нотариуси извън района по местонахождение на имота не могат да съставят нотариални актове за сделки с него.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *