Как се сключва договор за управление на общи части?

Управление на етажната собственост

По Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) съществуват два метода на управление на общите части – чрез общо събрание на собствениците и чрез създаване на юридическо лице – сдружение. Двата метода имат много общи особености, разликата между тях е от теоретична и практическа гледна точка.

И в двата случая законът предвижда възможността управлението на общите части  да се възложи на лице, което не е собственик на самостоятелен обект в сградата. В тази възможност се съдържа законовото основание на дейността по професионална поддръжка на общи части.

Photo by <a href="https://unsplash.com/@fotowei?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Wei Zeng</a> on <a href="https://unsplash.com/s/photos/city-building?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>

Как се сключва договор с професионален домоуправител?

За може договорът с професионален домоуправител да бъде валидно сключен и да породи права и задължения, трябва да бъдат изпълнени няколко условия:

1. общото събрание трябва да вземе решение с мнозинство повече от 67% идеални части от общи части на етажната собственост, с което да реши правомощията на управителя да бъдат възложени на лице, което не е собственик.

2. договорът с професионален домоуправител трябва да бъде сключен от представител на етажните собственици, упълномощен от общото събрание.

3. съдържанието на договора трябва да бъде одобрено с решение на общото събрание, взето с мнозинство повече от 67% от идеалните части от общите части.

4. срокът на договора трябва да бъде до 2 години. Договор, сключен за по-дълъг срок, се смята за сключен за две години, а клауза, предвиждаща автоматично подновяване на договора или превръщането му в безсрочен, се смята за недействителна

Photo by RayBay on Unsplash

Какви са последиците от договора?

В срока на договора избраното физическо или юридическо лице има правата, задълженията и отговорността на управителния съвет (управителя) по този закон. В решението на общото събрание може да се предвиди само някои от правомощията на управителя да бъдат възложени по договор на лице – несобственик, или да му бъдат възложени и допълнителни правомощия, освен предвидените в закона.

В замяна на упражняването на дейности по управление и поддръжка на общите части юридическото лице има право на възнаграждение, което се определя по начин, посочен в договора. Може да се изчислява според броя на самостоятелните обекти, според площта на всеки от обектите или по друг начин. Възнаграждението най-често се заплаща ежемесечно, но няма пречка да бъде предвиден и друг срок – еднократно или на няколко вноски.

Photo by Trent Erwin on Unsplash

Примерен текст на протокол от общо събрание

„ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ С АДРЕС: ……………………

На дата ………………. се проведе общо събрание на собствениците при дневен ред:

1. Вземане на решение за за възлагане на дейности по поддържането на общите части на сградата на ………………………….. (името на домоуправителя) срещу възнаграждение от ………………..

2.Определяне на конкретни правомощия на управителния съвет (управителя), които да бъдат възложени за изпълнение на лицето по т.1;

3. Одобряване текст на договор за възлагане.

4. Упълномощаване на представител на етажните собственици за сключване на договор за възлагане.

Председател на събранието: …………………………. (три имена и подпис)

Участвали лица:

1. ……………………………………… (имена, собственик на обект номер……………, идеални части от общите части (%)………………. подпис: …………….

2. ………………………………………. (…)

Председателят предложи за протоколчик: ………………… (имена)

Гласували: …………………….. За: …………………….. Против: ……………………..

В резултат на гласуването за протоколчик беше избран ……………….. (имена).

След проведено гласуване се взеха следните решения:

1. На основание чл. 11, ал. 1, т. 11 от ЗУЕС взе решение да се сключи договор за възлагане на управление на общите части в етажната собственост с ………………… (посочват се данните на избрания управител).

Гласували: …………………….. За: …………………….. Против: ……………………..

2. Възлага на управителя правомощията по чл. 23 от Закона за управление на етажната собственост, с изключение на ……….. (както и още ………..)

Гласували: …………………….. За: …………………….. Против: ……………………..

3. Одобрява текста на договор за възлагане на управление, състоящ се от …. точки, ……. страници.

Гласували: …………………….. За: …………………….. Против: ……………………..

4. На основание чл. 19, ал. 8 от ЗУЕС упълномощава …………………………………………………………………… (три имена), собственик на обект номер ………….., да сключи от името на етажната собственост договор за възлагане на управление с лицето, избрано по т. 1, и с текст съгласно т. 3 от настоящото решение.

Гласували: …………………….. За: …………………….. Против: ……………………..

Председател: ………………. (подпис) Протоколчик: ………………….. (подпис)“

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и няма връзка с какъвто и да било конкретен казус.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *