Как се спира реклама?

Законът въвежда многобройни изисквания към съдържанието на рекламните съобщения. В случай, че някое от тях не е спазено, отговорност носи както лицето, чиито продукти се рекламират, така и медията, която разпространява рекламата. При нарушение всеки засегнат има няколко правни възможности за реакция.

Кой закон се отнася до рекламите?

Photo by Kate Trysh on Unsplash

Рекламата бива няколко вида – аудиосъобщение, излъчвано по радиото, аудиовизуално произведение, включено в телевизионна реклама, печатна реклама, реклама като част от съдържание в интернет. За спиране на реклама можем да говорим, когато търсеният ефект е прекратяване на излъчването на телевизионна или радиореклама.

В кои случаи може да бъде спряна телевизионна или радиореклама?

Реклама, която нарушава някое от изискванията на Закона за радио и телевизията, подлежи на принудително спиране. Изискванията са:

 • търговските съобщения ясно да се разпознават като такива; скритите търговски съобщения са забранени.
 • да не се използват техники, действащи върху подсъзнанието.
 • да не засягат човешкото достойнство;
 • да не включват или насърчават каквито и да са прояви на дискриминация;
 • да не насърчават поведение, което застрашава здравето или безопасността;
 • не могат да насърчават поведение, което сериозно засяга опазването на околната среда;
Photo by Markus Spiske on Unsplash
 • всички форми на търговски съобщения за цигари и други тютюневи изделия са забранени;
 • търговските съобщения за алкохолни напитки не трябва да са насочени специално към деца и не могат да насърчават прекомерната употреба на такива напитки.
 • забранени са търговските съобщения за лекарствени продукти, които се отпускат само по лекарско предписание, или за лечение, което се назначава само по лекарско предписание, с някои изключения;
 • рекламите не трябва да се излъчват със сила на звука, по-голяма от силата на звука на останалата част от програмата;
 • в търговски съобщения не могат да се използват гербът, знамето и химнът на Република България, както и гласовете и образите на действащи журналисти – водещи на новини ;
 • не се допуска разпространяването на търговски съобщения, съдържащи порнография или подтикващи към насилие и незачитане на човешкото достойнство, както и към поведение, което нарушава обществения ред и общоприетите морални норми.
 • не се допускат търговски съобщения с еротично съдържание с участие на деца или предназначени за тях.
Photo by Robert Collins on Unsplash
 • рекламата не трябва да създава опасност за физическа или морална вреда на децата;
 • търговските съобщения не могат да убеждават пряко децата да закупят или да вземат под наем продукт или услуга, използвайки тяхната неопитност или доверчивост;
 • не трябва да насърчават децата пряко да убедят родителите си или други лица да закупят рекламираните стоки или услуги;
 • не могат да злоупотребяват със специалното доверие, което децата имат в своите родители, учители или други лица;
 • рекламата не трябва да показва безпричинно децата в опасни ситуации;

С какви средства потребителят може да поиска спиране на реклама?

Photo by Markus Spiske on Unsplash

Сигнал до Съвета за електронни медии

Съветът за електронни медии е органът, който осъществява надзор върху дейността на доставчиците на медийни услуги за спазването на изискванията на Закона за радиото и телевизията, включително и относно търговските съобщения. Специално внимание се насочва към изискванията за предавания, насочени към децата, както и към защитата на правата на потребителите.

Съгласно Закона за радиото и телевизията, доставчиците на медийни услуги носят отговорност за съдържанието на медийните услуги. Доставчиците на медийни услуги са длъжни да не допускат :

 • предавания в нарушение на принципите на Закона за радиото и телевизията (гарантиране на правото на свободно изразяване на мнение; правото на информация; тайна на източника на информация; защита на личната неприкосновеност на гражданите; недопускане на предавания, внушаващи нетърпимост между гражданите; гарантиране на авторските и сродните им права и др.);
 • предавания, внушаващи национална, политическа, етническа, религиозна и расова нетърпимост,
 • предавания, възхваляващи или оневиняващи жестокост или насилие,
 • предавания, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата.
Photo by Bernard Hermant on Unsplash

Съветът за електронни медии  може да издава задължителни указания на доставчиците на медийни услуги за спазване изискванията , както и да приема решения относно предавания, които са създадени и предоставени за разпространение в нарушение на закона. Когато констатира нарушения, СЕМ може да определи срок за отстраняването им.

В случай, че гражданин или юридическо лице бъде засегнат от нарушение на Закона за радиото и телевизията, може да подаде своята жалба до СЕМ тук.

Защита по Закона за защита на потребителите

Законът за защита на потребителите забранява нелоялните търговски практики.

Търговска практика от страна на търговец към потребител е нелоялна, ако противоречи на изискването за добросъвестност и професионална компетентност и ако променя или е възможно да промени съществено икономическото поведение на средния потребител, когото засяга или към когото е насочена.

Търговска практика е заблуждаваща, когато:

 1. съдържа невярна информация и следователно е подвеждаща
 2. или когато по някакъв начин, включително чрез цялостното и представяне, заблуждава или е в състояние да въведе в заблуждение средния потребител, дори и ако представената информация е фактически точна отчасти,
 3. и има за резултат или е възможно да има за резултат вземането на търговско решение, което той не би взел без използването на търговската практика.

Последици от употребата на нелоялна търговска практика

По своя инициатива или по повод направено искане от страна на потребител, председателят на Комисията за защита на потребителите извършва проверка на определена търговска практика. Когато Комисията за защита на потребителите установи, че търговската практика е нелоялна, председателят на комисията издава заповед за забрана на прилагането и.

Когато нелоялната практика произтича от дейности, свързани с реклама, председателят на Комисията за защита на потребителите може да разпореди рекламодателят и/или рекламната агенция да огласи за своя сметка и по подходящ начин акта, с който е установено нарушението, както и съответната коригирана реклама.

Потребителят има право да развали договора с търговеца, сключен в резултат на използваната нелоялна търговска практика, и да претендира за обезщетение по общия ред, когато има влязла в сила заповед за забрана на прилагането на нелоялна търговска практика на Комисията за защита на потребителите. Правото да се иска обезщетение се погасява в срок 5 години от влизането в сила на заповедта на Комисията за защита на потребителите.

Комисията за защита на потребителите публикува на интернет страницата си влезлите в сила решения на Върховния административен съд, които потвърждават заповеди за забрана на прилагането на нелоялна търговска практика или заповедта, когато тя не е била обжалвана в законовия срок или жалбата срещу нея е оттеглена.

One Reply to “Как се спира реклама?”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *