Кога се подават предложения и сигнали до държавни органи?

Всеки гражданин може да подаде предложение или сигнал до административни органи. Общият ред за разглеждането им се съдържа в Административнопроцесуалният кодекс. Каква е функцията на предложението и каква – на сигнала?

Предложения

Какво може да бъде предложено?

С предложение се обръща вниманието на административния орган върху въпрос от неговата компетентност или се предлага усъвършенстване на организацията и дейността му. Например – предлагане на приемно време, на методология за обработка на постъпили искания и др.

Photo by Anna Vander Stel on Unsplash

Предложение и искане за административен акт

Когато административният орган е законово задължен да извърши определено действие или да издаде административен акт, предложението за издаването му представлява искане, с което се започва процедура. Няма значение какво наименование използват гражданите, за да означат искането си. Правното му действие се преценява според съдържанието.

Photo by Daria Shevtsova on Unsplash

Кой може да прави предложения?

Предложенията се правят от всеки гражданин или организация, без да е необходимо да се доказва правен интерес. Начинът на работа с предложения и сигнали се определя в устройствените правилници на всеки административен орган. Предложения могат да бъдат подадени устно, писмено, по електронен път, лично или чрез упълномощен представител. Анонимни предложения не се разглеждат.

Срок за произнасяне на органа

Решение по предложението се взема най-късно два месеца след неговото постъпване и се съобщава в 7-дневен срок на подателя. Когато е необходимо по-продължително проучване, срокът за вземане на решението може да бъде продължен от по-горестоящия орган до 6 месеца, за което се съобщава на подателя. Решението, постановено по направено предложение, не подлежи на обжалване.

Сигнали

Photo by bruce mars on Unsplash

За какво може да се сигнализира?

Сигнали могат да се подават за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно или общинско имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.

Сигналът е средство за информиране на административния орган за определени нередности. Преценката, дали да започне административно производство, принадлежи на органа. Сигналът не е средство за защита на лични права, свободи или законни интереси.

Кой може да подаде сигнал?

Всеки гражданин или организация може да подава сигнали.

До кого се подава сигнала?

Сигналите се подават до органите, които непосредствено ръководят и контролират органите и длъжностните лица, за чиито незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия се съобщава. По преценка на подателя сигналът може да се подаде и чрез органа, срещу чието действие или бездействие е насочен. Преписи от сигналите могат да се изпращат и до по-горестоящи органи.

Решение по сигнала

Решението по сигнала се взема най-късно в двумесечен срок от постъпването му. Когато особено важни причини налагат, срокът може да бъде продължен от по-горестоящия орган, но с не повече от един месец, за което се уведомява подателят. Когато уважи сигнала, органът взема незабавно мерки за отстраняване на допуснатото нарушение или нецелесъобразност, за което уведомява подателя и другите заинтересовани лица.

Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който има решение, не се разглеждат, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства. Решението, постановено по подаден сигнал, не подлежи на обжалване.

Photo by Hermes Rivera on Unsplash

Необжалваемост на решението по предложение или сигнал

Според изрични разпоредби на закона не подлежат на обжалване решенията, постановени в производствата по предложения или сигнали. Съдебната практика разяснява, че необжалваеми са и мълчаливите откази, а липсата на решение не е неоснователно бездействие по смисъла на АПК и не подлежи на оспорване. Тоест, няма правно средство, с което административният орган да бъде задължен да се произнесе по подадените предложение или сигнал.

Ограничава ли това възможностите за гражданска активност? Ако се вникне в предназначението на предложенията и сигналите, трябва да се направи разлика между това производство и

  • производството по издаване на административен акт, включително извършване на действие, за което административният орган е задължен;
  • производството по оспорване на незаконосъобразни актове, действия и бездействия на администрацията;
  • производството по обезщетяване на вреди, причинени от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на административни органи.

При всички тези производства административният орган е носител на законово задължение да упражни определено правомощие. В тези случаи както отказът, така и бездействието подлежат на съдебно оспорване.

Photo by CoWomen on Unsplash

Предложенията и сигналите са средство за участие на гражданите в работата на административните органи, като възможност за изразяване на тяхната позиция във връзка с работата на държавните институции. Те имат вътрешноведомствено значение, отнасят се до подобряване на организацията и дейността на държавните органи и лицата, осъществяващи публични функции. С предложение или сигнал гражданите допринасят за подобряване функционирането на администрацията.

Когато правата, свободите или интересите на физическо или юридическо лице са пряко засегнати от актове и действия на държавни органи, съществуват други правни средства за защита – искане за издаване на административен акт, оспорване на административен акт и други.

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и няма връзка с какъвто и да било конкретен казус.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *