Кой може да поиска заличаването на управител от търговския регистър?

Photo by Luz Fuertes on Unsplash

Дружеството

Управителят е лицето, което изразява волята на търговското дружество и  извършва непосредствено ръководство на дейността му. По тази причина личността на управителя се избира от общото събрание, като орган, който образува волята на дружеството. По всяко време може да отпаднат основанията дадено лице да бъде назначено за управляващ и представляващ орган. Търговският закон дава възможност без ограничения да бъде отменено овластяването на конкретно лице като управител на ООД или АД.

Така за дружеството с ограничена отговорсност чл. 141, ал. 4 от Търговския закон (ТЗ) казва: „Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.” За акционерното дружество аналогична разпоредба е чл. 233, ал. 4 ТЗ: „Членовете на съвета на директорите и на надзорния съвет могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.”

Кой подава заявлението за заличаване на управителя от името на дружеството? Това може да бъде друг управител, при хипотезите, в които дружеството е назначило повече от един управител; или от новоизбрания управител.

Самият управител

Управителен орган на ООД или АД може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец за ООД, шест месеца за АД, след получаване на уведомлението дружеството , чрез друг от управителите или новоизбран такъв, трябва да заяви за вписване в търговския регистър освобождаването на предишния управител. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Photo by Mantas Hesthaven on Unsplash

Кредитор

Макар и с малка приложимост, може да се мисли за хипотеза, при която кредитор на дружеството или на управителя, чието заличаване от търговския регистър се иска, да предяви иск по чл. 134 от Закона за задълженията и договорите. С този иск кредиторът може да поиска съдът да го овласти да заяви заличаването на управителя  от търговския регистър, когато управителят е изпратил писменото уведомление, предвидено в Търговския закон. Необходима предпоставка за успешно провеждане на този иск е кредиторът да докаже, че има имуществен интерес от заличаване на управителя – например ако отказалият се управител не съдейства в дейността на търговското дружество, а липсва и заявление, подадено от самото дружество за неговото заличаване.

Photo by Zoltan Tasi on Unsplash

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и няма връзка с какъвто и да било конкретен казус.