Кой може да сключи договор за аренда?

Необходимо ли е в договора да участват всички собственици на земята?

С договора за аренда арендодателят се задължава да предостави на арендатора за временно ползване обекта на договора, а арендаторът – да извърши определено арендно плащане.

Договор за аренда, както и споразумение за неговото изменение или прекратяване, може да се сключи със:

  • собственик,
  • съсобственик на земеделска земя, чиято собственост е повече от 50 на сто идеални части от съсобствен имот
  • или с лице, упълномощено от собственик или съсобственици, притежаващи общо с него повече от 50 на сто идеални части от съсобствения имот. Упълномощаването трябва да бъде с нотариално заверено изрично пълномощно.

Защо може да се сключи договор  само от някои собственици?

Принципът при управление на обща собственост е, че общата вещ се използва и управлява съгласно решението на съсобствениците, притежаващи повече от половината от общата вещ. Възможността договор за аренда да бъде сключен от съсобственик/ци, които притежават част от вещта, е в съответствие с този принцип.

Освен това, правната уредба относно земеделските земи е подчинена на законодателната цел да се осигури обработването на земеделските земи, което е необходимо условие за тяхното опазване и пълноценно оползотворяване като национален ресурс. Според чл. 21 от Конституцията на Република България земята е основно национално богатство, което се ползва от особената закрила на държавата и обществото. Обработваемата земя се използва само за земеделски цели. Промяна на нейното предназначение се допуска по изключение при доказана нужда и при условия и по ред, определени със закон.

Photo by Elaine Casap on Unsplash

Какви права имат останалите  собственици?

В случай, че договорът е сключен от съсобственик с повече от 50 % идеални части,  отношенията между него и останалите съсобственици се уреждат съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността. Според тази разпоредба всеки съсобственик участва в ползите и тежестите на общата вещ съразмерно с частта си. Дори договорът за аренда да бъде сключен само от някои от съсобствениците, останалите не могат да бъдат лишени от доходи от своята собственост.

Правото на част от собствениците да сключат договор, без да е необходимо единодушно решение на всички съсобственици, не означава, че същите разполагат с право да получат самостоятелно доходи от аренда на целия земеделски имот. Арендното плащане трябва да се разпредели между всички собственици на арендувания имот, съобразно притежаваните от тях части.

Тъй като някои от собствениците не са страна по договора с арендатора, те не могат да искат плащане пряко от него на основание на този договор. Правото да получат доход от ползването на собствеността си тези собственици могат да реализират, като се обърнат към съсобственика с повече от 50% идеални части, който е сключил договора. Ако липсва съдействие от негова страна, това право може да се предяви и по съдебен ред.

Собственик или собственици, които притежават по-малко от 50 % идеални части от вещта, могат да поискат от районния съд да вземе решение за управлението на вещта:

  • ако не може да се образува мнозинство
  • или ако решението на мнозинството е вредно за общата вещ,

Ако е необходимо, районният съд може да назначи управител на общата вещ.

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и няма връзка с какъвто и да било конкретен казус.

2 Replies to “Кой може да сключи договор за аренда?”

  • Наследници сме на 24 дек.земя.Основните наследници са нашите родители,но те са починали.Тяхните наследници-внуци и правнуци /защото и децата на техните родители вече са починали/ ставаме много -15 човека.За разделянето на земята ни не можеше да стане,тъй като съгл.ЗСПЗЗ ,всяка една нива трябва да е 3 дек.най-малко.Тогава се снабдихме с общ нотариален акт на името на наследниците на преките такива.Но едни от съсобствениците продават и даряват част от него на купувача Николай Т.Колев от с.Калояново ,Сливенско и даряват 1.333 дек на адвокатката която им подготвя документите.Последната изкупувала земи в различни селища.Но обезпокоителното е,че продавачите са подведени и те сключват договори за позване на останалите 16 дек.земя,като подписват договор за аренда ,без ние да сме дали съгласие и без да на налице изискванията към договорящите се страни за 50% ид.ч.тяхна собственост.Договорите са сключени с Николай за 5 години с година рента 10 лв.,а за 3,099 дек.с адвокатката да ги ползва тя за 10 години с 20 лв.рента на дек.Договорите са сключени на 31.Х.2016 г. и са надлежно изповядани от нотариус и са вписани в службата за вписвания в Сливен..Ние останалите съсобственици научаваме за това едва преди Коледа на 2021 г.,когато един от арендаторите Николай занесе в домът на един от съсобстениците арендна сума за 2 години за неговия дял от 4 дек.,вместо за 4 години.Но адвокатката не ни е плащала абсолютно нищо. Въпросът ни към Вас са следните:1.Законно ли са сключени договори за аренда без наше знание,като се знае,че „арендодателите“в същия ден продават и даряват своя дял на арендаторите Николай и адвокат Станка Русева Савова от гр.Карнобат–родена в с.Калояново,Сливенска област/ и че продавачите не са собственици на 50% ид.ч.от общия имот;2.С единия арендатор договора изтича тази година на 31.Х.,но с адвокатката е след още 5 години.Писахме й писмо с което й предлагаме да прекратим договорите по взаимно съгласие.Но отговор нямаме все още.Ако откаже какво законово искане можем да предявим
    3.Понеже не сме съгласни и с договорена цена на рентата от 10 и от 20 лв.на дек.при положение,че същите арендатори,плащат на другите арендодатели по 30 и в отделни случаи лева,кой може да реши спора,осмен съда.Багодарим за евентуалната консултация за която Ви молим.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *