Кой може да сключи договор за аренда?

Необходимо ли е в договора да участват всички собственици на земята?

С договора за аренда арендодателят се задължава да предостави на арендатора за временно ползване обекта на договора, а арендаторът – да извърши определено арендно плащане.

Договор за аренда, както и споразумение за неговото изменение или прекратяване, може да се сключи със:

  • собственик,
  • съсобственик на земеделска земя, чиято собственост е повече от 50 на сто идеални части от съсобствен имот
  • или с лице, упълномощено от собственик или съсобственици, притежаващи общо с него повече от 50 на сто идеални части от съсобствения имот. Упълномощаването трябва да бъде с нотариално заверено изрично пълномощно.

Защо може да се сключи договор  само от някои собственици?

Принципът при управление на обща собственост е, че общата вещ се използва и управлява съгласно решението на съсобствениците, притежаващи повече от половината от общата вещ. Възможността договор за аренда да бъде сключен от съсобственик/ци, които притежават част от вещта, е в съответствие с този принцип.

Освен това, правната уредба относно земеделските земи е подчинена на законодателната цел да се осигури обработването на земеделските земи, което е необходимо условие за тяхното опазване и пълноценно оползотворяване като национален ресурс. Според чл. 21 от Конституцията на Република България земята е основно национално богатство, което се ползва от особената закрила на държавата и обществото. Обработваемата земя се използва само за земеделски цели. Промяна на нейното предназначение се допуска по изключение при доказана нужда и при условия и по ред, определени със закон.

Photo by Elaine Casap on Unsplash

Какви права имат останалите  собственици?

В случай, че договорът е сключен от съсобственик с повече от 50 % идеални части,  отношенията между него и останалите съсобственици се уреждат съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността. Според тази разпоредба всеки съсобственик участва в ползите и тежестите на общата вещ съразмерно с частта си. Дори договорът за аренда да бъде сключен само от някои от съсобствениците, останалите не могат да бъдат лишени от доходи от своята собственост.

Правото на част от собствениците да сключат договор, без да е необходимо единодушно решение на всички съсобственици, не означава, че същите разполагат с право да получат самостоятелно доходи от аренда на целия земеделски имот. Арендното плащане трябва да се разпредели между всички собственици на арендувания имот, съобразно притежаваните от тях части.

Тъй като някои от собствениците не са страна по договора с арендатора, те не могат да искат плащане пряко от него на основание на този договор. Правото да получат доход от ползването на собствеността си тези собственици могат да реализират, като се обърнат към съсобственика с повече от 50% идеални части, който е сключил договора. Ако липсва съдействие от негова страна, това право може да се предяви и по съдебен ред.

Собственик или собственици, които притежават по-малко от 50 % идеални части от вещта, могат да поискат от районния съд да вземе решение за управлението на вещта:

  • ако не може да се образува мнозинство
  • или ако решението на мнозинството е вредно за общата вещ,

Ако е необходимо, районният съд може да назначи управител на общата вещ.

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и по никакъв начин не ангажира отговорността на адвоката във връзка с конкретен казус. При необходимост от правен съвет, моля свържете се с мен чрез някоя от посочените форми на контакт. Запитване за цени на адвокатски услуги може да отправите тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.