Консултации във връзка с проект на нов Закон за движението по пътищата

На 21.02.2020г. стартира обществена консултация по повод изготвяне на проект на изцяло нов Закон за движението по пътищата. За целта на уебстраницата Портал за обществени консултации е публикуван документ, в който се разясняват целите и обхвата на консултацията. Поставени са няколко въпроса, по които всеки заинтересован може да изрази становище.

Консултацията цели да се запознаят заинтересованите страни с предложението за изготвяне на проект на нов ЗДвП, като им бъде предоставена възможност да изразят становищата си.

Цели на новия закон

Photo by Ryoji Iwata on Unsplash

Основните цели на приемането на нов ЗДвП са

 1. подобряване на дейността по опазване на живота и здравето на участниците в движението по пътищата, намаляване на жертвите и пострадалите от пътнотранспортни произшествия (ПТП) лица по пътищата;
 2. улесняване на придвижването и опазване на имуществото; да се осигури устойчива мобилност на хора и товари, в рамките на пътнотранспортната система;
 3. повишаване на подготовката и отговорността на водачите на превозни средства;
 4. ясно определяне на компетентността на контролните органи, отговарящи за осигуряване на безопасността на движението по пътищата;
 5. осигуряване на ясна и непротиворечива законова уредба в областта на движението по пътищата.

Проектът цели и да съобрази националната правна уредба с европейската политика относно пътната безопасност, основана на подхода „Безопасна система“. Целта на този подход е една „по-толерантна към грешки“ пътна система. При него се приема, че хората ще допускат грешки и се настоява за многослойна съвкупност от мерки с оглед предотвратяване на смъртни случаи, причинени от тези грешки, като се взема предвид физиката на човешката уязвимост.

Въпроси за обсъждане

Photo by Emily Morter on Unsplash

Всеки заинтересован може да изрази позицията си по следните въпроси:

 1. Считате ли, че уредбата на обществените отношения, свързани с движението по пътищата по действащото българско законодателство отговаря на съвременните условия и по какъв начин, според Вас, тя би могла да бъде подобрена?
 2. Считате ли, че приложимото европейско право в сферата е оптимално имплементирано в българското законодателство? Ако не, какви са основните пропуски, според Вас?
 3. Какви проблеми срещате при спазване на правилата, определени в Закона за движението по пътищата? В случаите, в които проблемите имат количествени показатели, посочете същите.
 4. Какви са причините за възникване на проблемите?
 5. Какви са допринасящите за проблемите фактори от заобикалящата среда?
 6. Какви са последствията от възникването на идентифицираните проблеми?
 7. Изготвяне на нов проект на Закон за движение по пътищата ще разреши ли идентифицираните проблеми?
 8. Считате ли, че въвеждането на едноетапно производство за реализиране на административнонаказателната отговорност чрез налагане на глоба с фиш би довело до ефективно реализиране на отговорността на виновните водачи?
 9. Посочените предложения ще доведат ли до благоприятни или неблагоприятни последици за гражданите и бизнеса? Какви?
 10. Кои нормативни актове следва да се променят с влизането в сила на нов закон за движението по пътищата?
 11. Направете като заинтересовани страни всякакви други коментари, предложения и забележки, на които считате за необходимо да бъде обърнато внимание.

Начин за участие в консултацията

Обществената консултация стартира на 21.02.2020 г. Срокът на консултацията е 14 (четиринадесет) дни.

Консултационният документ е публикуван на Портала за обществени консултации и интернет страниците на МВР, МТИТС, МРРБ и ДАБДП.

В рамките на консултацията всички заинтересовани страни могат да направят коментари и предложения по следните начини:

 • Портала за обществени консултации: изисква регистрация.
 • Ел. пощи: pravna@mvr.bg; mail@mtitc.government.bg; press@mrrb.government.bg; LTMC@sars.gov.bg.
 • Официален път: адрес: МВР – гр. София, ПК 1000, ул. „Шести септември“ № 29; МТИТС – София 1000, ул. „Дякон Игнатий“ № 9; МРРБ – гр. София, ПК 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19; ДАБДП – пл. „Света Неделя“ № 16, ет. 5.

В становищата си заинтересованите страни следва да посочат кое заинтересовано лице представляват. Тази информация е необходима, за да може след получаване на становищата и препоръките, да се анализира правилно въздействието на предложението върху съответната група заинтересовани страни.

Обратна връзка

Предложенията, изпратени от заинтересованите страни ще бъдат разгледани, обсъдени и взети предвид при съставяне на законопроекта.

След приключването на обществената консултация всички предложения ще бъдат обобщени и отразени в таблица към проекта на цялостна предварителна оценка на въздействието, която ще бъде публикувана за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации заедно с проекта на закон.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *