Контролът върху мобилните телефони по време на извънредното положение

Какви са промените?

Законът за мерките по време на извънредното положение въвежда изменение в редица други нормативни актове, сред които и Законът за електронните съобщения.

В чл. 251б, ал. 2 се допълва възможност данните за установяване на идентификатор на ползваните клетки да се съхраняват и за нуждите на принудителното изпълнение на задължителната изолация и болничното лечение на лица по чл. 61 от Закона за здравето, които са отказали или не изпълняват задължителна изолация и лечение.

Следващата алинея изрично посочва, че други данни, включително разкриващи съдържанието на съобщенията, не могат да бъдат съхранявани по този ред.

Обемът на предоставяните данни се ограничава до идентификатора на използваните клетки, на база на които да се определи местоположението на лицето. Не може да се предоставя достъп до броя, часа, направлението на осъществените от устройството на лицето връзки, нито до съдържанието на изпратените или получени съобщения.

Данни от доставчиците на електронни и съобщителни услуги могат да бъдат поискани при следните условия:

 1. Трябва да има влязла в сила заповед на министъра на здравеопазването, с която разпорежда задължителна изолация на болни, на заразоносители, на контактни лица и на лица, които са влезли на територията на страната от други държави
 2. Лицата, чиито данни се предоставят, трябва да отговарят на условията на чл. 61 от Закона за здравето – да им бъде наложено задължително лечение или изолация със заповед на ръководителя на съответното лечебно заведение по предложение на лекуващия лекар или на лекаря, насочил пациента за хоспитализация.
 3. За да бъде основателно искането за предоставяне на достъп до данни от доставчиците на електронни и съобщителни услуги, трябва лицата да са отказали задължително лечение или да не изпълняват наложените им мерки по задължителна изолация.

Какъв беше режимът досега?

От 31март 2015 г. е в сила текстът на чл. 251б от Закона за електронните съобщения, на основание на който могат да бъдат събирани данни от мобилните оператори.

 1. проследяване и идентифициране на източника на връзката;
 2. идентифициране на направлението на връзката;
 3. идентифициране на датата, часа и продължителността на връзката;
 4. идентифициране на типа на връзката;
 5. идентифициране на крайното електронно съобщително устройство на потребителя или на това, което се представя за негово крайно устройство;
 6. установяване на идентификатор на ползваните клетки.

Посочените данни могат да бъдат предоставени от доставчиците на държавни органи в случаите, когато разкриването им е необходимо:

 • за нуждите на националната сигурност;
 • за предотвратяване, разкриване и разследване на тежки престъпления,
 • за осъществяване на операции по издирване и спасяване на лица – само данните за ползваните клетки .

Ред за предоставяне на данни

Photo by Warren Wong on Unsplash

Право да искат извършване на справка за данните за установяване на идентификатор на ползваните клетки , когато те са необходими за изпълнение на правомощията по налагане на задължителна изолация и болнично лечение, имат Главна дирекция „Национална полиция“, Столичната дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на МВР.

За целите на налагане на задължителна изолация и болнично лечение компетентните структури на МВР изготвят мотивирано писмено искане за предоставяне на данни за установяване идентификатор на ползваните клетки. Въз основа на искането предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, предоставят незабавен достъп до поисканите данни.

Ръководителите на структурите на МВР уведомяват незабавно председателя на районния съд или от оправомощен от него съдия по седалището на органа, за осъществения достъп, прилагат искането и излагат мотиви. Съдът издава разпореждане, с което се потвърждават извършените действия до момента

Ако в срок от 24 часа бъде постановен отказ от съда, предоставените данни се унищожават незабавно от структурите, които са осъществили достъп до тях.

Ще действат ли промените и след края на извънредното положение?

Photo by Sebastian Herrmann on Unsplash

Законът за мерките и действията по време на извънредното положение е особен по своето действие, тъй като е ограничен със срок. Този срок е посочен в § 52. от преходните и заключителни разпоредби – „Законът влиза в сила от 13 март 2020 г., с изключение на чл. 5, § 3, § 12, § 25 – 31, § 41, § 49 и § 51, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“, и се прилага до отмяна на извънредното положение. “

По силата на този текст, всички негови разпоредби прекратяват действието си с влизане в сила на акт за отмяна на извънредното положение.

Според § 51 измененията в Закона за електронните съобщения се прилагат до отпадане на необходимостта от принудително изпълнение на задължителната изолация и болнично лечение на лица по чл. 61 от Закона за здравето, които са отказали или не изпълняват заповедта за задължителна изолация и лечение. Наличието на такава необходимост ще се преценява според това, дали има действаща заповед на министъра на здравеопазването с която разпорежда задължителна изолация на болни, на заразоносители, на контактни лица и на лица, които са влезли на територията на страната от други държави.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *