Корекция на сметка от „ЕНЕРГО-ПРО”

Според Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, приети на 30.04.2019г., гаранция за правилното измерване и отчитане на потребеното количество електрическа енергия е извършването на периодични проверки на средството за търговско измерване (електромера). Обслужването на електромерите се извършва от собственика на измервателната система. Това може да бъде както дружеството, оператор на електропреносна мрежа, така и от дружеството оператор на електроразпределителна мрежа. Обслужването трябва да се извършва на интервали, не по-малки от 3 месеца.

Когато при проверката се установи, че средството работи и е в изправност, тези обстоятелства се отбелязват в досието на измервателната система. Ако се открият отклонения, неизправности и/или неправомерна намеса в системата за измерване, се съставя протокол. Протоколът се подписва от ползвателя или негов представител. Ако ползвателят отсъства, протоколът се подписва от свидетел, който не е служител на оператора, и се изпраща до ползвателя в седемдневен срок.

В случаите на констатирана неточност в показанията на електромера, която се дължи на неправомерна намеса от страна на ползвателя, разходите за метрологичната проверка са за негова сметка. Количествата потребена електроенергия се изчисляват по показатели, подробно уредени в ПИКЕЕ.

Ако неправилното измерване не се дължи на намеса от страна на потребителя, разходите за проверката се дължат от оператора. Потребената електроенергия отново се изчислява по законово определени формули.

В случай, че при самото отчитане има допуснати грешки, „Електроразпределение Север” АД уведомява „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД и последното преизчислява сметките за електроенергия за изминал период (корекция). Въз основа на корекцията се изготвя справка за дължимите суми и се уведомява потребителя за сумите, които той дължи или трябва да му бъдат възстановени.

Сметката за изчислена електрическа енергия трябва да бъде заплатена от потребителя в 10-дневен срок след получаване на справката за извършената корекция. При установяване на внесени суми, които надвишават количествата изразходвана енергия, когато е установена надплатена електрическа енергия, „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД връща надплатените от потребителя суми ведно с обезщетение за забава в размер на законната лихва за всеки ден от датата на плащането до датата на възстановяването на надплатената сума.

Ако потребителят има възражение срещу сметката за консумирана електрическа енергия, следва да го предяви писмено пред „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД. Операторът се задължава да извърши проверка по възражението.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *