Могат ли граждани да предлагат законопроекти?

Кой може да приема закони?

Законодателният орган в Република България е Народното събрание. Постановления, наредби, правилници и инструкции може да приема Министерският съвет. Определена законодателна власт имат и общинските съвети, що се отнася до въпроси от местно значение. В общинските наредби и правилници трябва да се съблюдава съответствието с нормативни актове от по-висока степен – издадени от Народно събрание или Министерски съвет.

Процесът по приемане на закони е описан накратко тук.

Кой има право да предлага закони?

Право на законодателна инициатива имат Министерският съвет и всеки един народен представител.

Според Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, приет от Общински съвет – гр. Варна, проекти на правилници, наредби, инструкции и решения могат да внасят общинските съветници, кметът на общината, както и кметове на райони и кметове на населени места по въпроси, касаещи техните райони или населени места. Проектът за годишния бюджет на община Варна се внася от кмета на общината.

Общинските съветници, както и присъстващите на заседанието, в което се обсъжда предложеният нормативен акт, могат да правят предложения за изменения по текста на внесения проект за решение в заседанията на комисии.

Как гражданите влияят върху законодателството?

Според Закона за нормативните актове държавните органи, юридическите лица и гражданите могат да правят предложения за усъвършенствуване на законодателството. Предложенията се отправят до органа, овластен да издаде нормативния акт, или до съответния орган с право на законодателна инициатива.

Всеки гражданин може да:

  • отправи писмено предложение до Народното събрание и да предложи промяна в закон или изцяло нов проект;
  • се свърже с народен представител от неговия избирателен район и да му предложи своите идеи, за да бъдат включени в законопроект; списък на народните представители с възможност за търсене по име или избирателен район има тук;
  • участва в заседания на общинския съвет по своя постоянен адрес и да отправя питания, становища, предложения; редът и начинът за получаване на отговор се определя в правилника за организацията и дейността на общинския съвет;
  • предложи на Министерски съвет промяна на подзаконов нормативен акт.

Обществено обсъждане

Photo by Oscar Keys on Unsplash

Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите. Когато съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт, публикуването се извършва на Портала за обществени консултации, а когато е орган на местното самоуправление – на интернет страницата на съответната община и/или общински съвет. Гражданите и юридическите лица разполагат с определен срок да представят своите предложения и становища във връзка с публикувания проект. Това става по един от методите, посочени към съответното обсъждане. Срокът за предложения не може да бъде по-кратък от 30 дни, а при наличие на изключителни обстоятелства – минимум 14 дни.

Съгласно Правилника за организацията и дейността на общинския съвет – Варна, преди внасянето на проект на нормативен акт съставителят провежда обществени консултации с гражданите и юридическите лица. На заседанието на общинския съвет се внася за разглеждане постъпилият проект на нормативен акт, ведно със справката за постъпилите предложения по време на обществената консултация и обосновката за неприетите предложения, както и становището на комисията по правни въпроси по законосъобразността им.

Общественото обсъждане е задължителен етап в процеса по приемане както на закони, постановления и наредби на Министерски съвет, така и на местни правилници и наредби. В случай че обсъждането с граждани и юридически лица е пропуснато, налице е съществено нарушение и приетият нормативен акт може да бъде атакуван и отменен като незаконосъобразен.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *