Мога ли да искам от съсед да премахне насаждения в двора си?

Правото на собственост е абсолютно вещно право. То съдържа правната възможност на титуляря му да упражнява власт спрямо една вещ и да изисква от всички останали да се въздържат от увреждащи действия спрямо тази вещ.

„Абсолютно” обаче не означава „неограничено”. Като всяко право, и правото на собственост среща ограничения при срещата си с абсолютните права на други правни субекти. Най-често това са собствениците на съседни имоти.

Photo by Gaetano Cessati on Unsplash

Минимални разстояния за засаждане на дървета

За да определят границите на правото на собственост върху отделни обекти, законите съдържат различни ограничения на собствеността. По отношение на засаждането на дървета, правилото на чл. 52 от Закона за собствеността определя разстоянието до границата на имота, на което може да се засаждат дървета – „Чл. 52. Не се позволява да се посаждат дървета до имота на съседа на по-малко разстояние от 3 метра за високите дървета, 1,5 метра за средните и 1 метър за ниските.”

Photo by Stephen Leonardi on Unsplash

Какви средства за защита има собственикът на засегнат имот?

Съседът може да иска разрешение от кмета на общината, района или кметството да бъдат отсечени клоните на дърветата, които се простират над неговия имот, и корените, които преминават в неговия имот. По същия ред той може да иска да бъдат преместени дърветата, които са посадени на по-близки разстояния от посочените по-горе.

Собственикът може да предяви и съдебен иск за защита на правото си. Когато изискванията на чл. 52 от ЗС не са спазени, това е достатъчно основание съдът да приеме, че има нарушение на правото на собственост на съседния имот.

Когато пречещите насаждения не са дървесни видове – цветя, храсти, лозови насаждения и др., или законовите изисквания за отстояние са спазени, собственикът на потърпевшия имот също може да изиска премахването им. В този случай обаче той следва да докаже по какъв точно начин насажденията създават пречки за ползване на неговата собственост.

Photo by Markus Spiske on Unsplash

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и няма връзка с какъвто и да било конкретен казус.