Наем на търговско помещение

Какво трябва да имаме предвид, преди да сключим договор за наем на търговско помещение?

Photo by Nigel Tadyanehondo on Unsplash

Предназначение на обекта

Един от основните детайли в договора за наем на търговско помещение, на който трябва да обърнем внимание, е предназначението на обекта, който имаме желание да наемем за нашата търговска дейност. В практиката често възникват спорове в случаите, когато наемодателят предоставя едно помещение, но по една или друга причина то не е годно за целта, за която е сключен договорът. В тези случаи се предприема процедура по прекратяване на действието му или искане за привеждане на помещението в съответствие с целта на наемателя. Как обаче би могла да се предотврати загубата на време и средства в решаване на противоречия?

Със сигурност предварителното обмисляне на договорните уговорки ще има съществен резултат за защита на правата както на наемодателя, така и на наемателя по договора. Една от възможностите е да се посочи изрично задължението на наемателя да предостави обект с определени характеристики, като неизпълнението на това задължение да бъде обвързано с дължима неустойка. Съществуват и други варианти, един от които е началото на действието на договора да бъде обвързано с подписване на приемо-предавателен протокол, с който страните установяват и се съгласяват със състоянието на наетото помещение.

Photo by Helloquence on Unsplash

Състояние и поддръжка на обекта

Необходимо е предварително да се включи клауза, която подробно да описва състоянието на обекта, в което се предава същият. Добре е да се уговори с възможно повече детайли кой носи задължението за поддръжка на обекта и намиращите се в него вещи и оборудване.

Срок на договора

Друг основен момент, който трябва да се има предвид, е начинът на прекратяване, респективно подновяване на договора. Препоръчително е да има известна сигурност за наемателя в срока на действието на договора, особено когато помещението се наема за относително дълъг период. Това може да се постигне с конкретно договорно съдържание, предвиждане на задължение за уведомяване на наемателя при предстоящо прехвърляне на имота, както и съответно задължение за обезщетяване на настъпили вреди.

Photo by Pierre Bamin on Unsplash

Разпределение на данъчната тежест

Тъй като задълженията за деклариране и заплащане на данъци са императивно определени в данъчното законодателство, една уговорка между страните  за разпределение на данъчната тежест може да има сила само в отношенията между тях. Цялата или част от дължимата сума за данъци за прихода от наем могат да бъдат посочени като съставна част от наемната цена.

Неустойка

Клауза за неустойка може да се предвиди общо за неизпълнение на задълженията по договора или за конкретно задължени. С тази клауза се улеснява обезщетяването на вреди до определен размер. Когато уговорената неустойка е в общ размер до 25 000 лв. или когато договорът за наем е сключен в писмена форма с нотариално заверени подписи на страните, Гражданският процесуален кодекс съдържа възможност за улеснено предприемане на съдебни действия (подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение).

Photo by Michael Longmire on Unsplash

Решаване на спорове

Уговорка за извънсъдебно решаване на спорове би могла да има полезен ефект в случаите, когато съдържа една, дори и елементарна, процедура, по която страните могат да си изпращат съобщения, предложение за споразумение, евентуално да решат спора с участието на посредник или медиатор и др. Простото посочване на „страните декларират намерението си да уредят бъдещите спорове по взаимно съгласие” носи далеч по-абстрактни правни последици и би имала значение като част от общо доказване на обстоятелства по сключването и изпълнението на договора.

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и няма връзка с какъвто и да било конкретен казус.

One Reply to “Наем на търговско помещение”

  • Здравейте!
    Имам търговско помещение, което искам да отдавам под наем,но се нуждая от договор,който да ме защити добре ,както мен така и помещението.
    Искам в договора да се опомене,че наемателя не може да се откаже от наема поне за една година.
    Благодаря

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *