Нови изисквания за твърдите горива

Днес беше обнародвана Наредба за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол. Наредбата е приета от Министерски съвет в изпълнение на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

С новата наредба се въвеждат изисквания за качество на въглищата и брикетите от въглища, които се използват за битово отопление. Предвижда се система за контрол на качеството на горивата преди да бъдат продадени на потребителите. Сред новите изисквания са определени норми на опаковане, необходимост от издаване на сертификат за качество от производителя. Сертификатът трябва да бъде съхраняван от лицето, което пуска на пазара твърдите горива.

Photo by Paweł Czerwiński on Unsplash

Твърдите горива могат да бъдат предоставяни на пазара и/или разпространявани само ако са опаковани в запечатана опаковка с тегло 25 kg (до -1 %), която не позволява тяхното разсипване и промяна на качеството им. Върху всяка опаковка с твърди горива се отпечатва етикет на български език, съдържащ минимума от информация, който се изисква по наредбата. Съдържанието на етикета трябва да бъде изписано по такъв начин, че да е неизтриваемо, лесно четливо и видимо при предлагане на продукта.

Оценяването на съответствието на твърдите горива с изискванията за качество към тях се извършва от лицата, които ги пускат на пазара, след изпитване на представителна проба от всяка партида твърдо гориво. Изпитванията на взетите проби от твърди горива се извършват от лаборатории, акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ или от чуждестранен орган за акредитация, който е страна по споразумение за взаимно признаване в организация, на която е член и ИА БСА.

Photo by Alex Kondratiev on Unsplash

Въз основа на резултатите от изпитванията лицата, които пускат твърди горива на пазара, съставят декларация за съответствие за всяка партида. Лицата, които пускат твърди горива на пазара, са длъжни да съхраняват декларацията за съответствие и протоколите от изпитванията на акредитираните лаборатории най-малко 2 години от датата на тяхното издаване.

Наредбата предвижда и специален ред за контрол по изпълнението и. За целта ще се извършват проверки от служители на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) . Проверките могат да бъдат извършвани в търговски, производствени и/или складови обекти; в обектите, в които се пакетират и/или етикетират твърди горива; в обектите за продажба на твърди горива на населението. Проверки няма да бъдат извършвани в обекти – частна собственост на потребители.

Пълният текст на наредбата е достъпен тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *