Обжалване действия на съдебен изпълнител

Действията на съдебния изпълнител могат да бъдат обжалвани само от:

 1. длъжника по изпълнението;
 2. взискателя;
 3. лице, върху чиято собственост неправилно е насочено изпълнението;
 4. лице, внесло задатък за участие в публична продан.

Всеки от оправомощените лица може да обжалва само изчерпателно изброени действия.

Длъжникът може да обжалва следните действия:

 • постановленията за налагане на глоба или за определяне на разноски по изпълнението;
 • всяко действие, с което изпълнението се насочва към несеквестируемо според длъжника имущество;
 • постановлението за възлагане на движима вещ или недвижим имот на трето лице, когато длъжникът не е надлежно уведомен за изпълнението;
 • отказ да бъде извършена нова оценка на движимо или недвижимо имущество, когато са налице основанията за това;
 • определянето на пазач на движимо имущество;
 • постановление за възлагане на имущество, придобито чрез публична продан;
 • отказ на съдебния изпълнител да спре, да прекрати или приключи изпълнителното производство.

Взискателят може да обжалва следните действия:

 • отказът на съдебния изпълнител да извърши искано действие;
 • отказът да бъде извършена нова оценка на движимо или недвижимо имущество;
 • постановлението за възлагане на имущество, придобито чрез публична продан, при условие, че е участвал като наддавач в проданта;
 • спирането, прекратяването или приключването на изпълнителното производство.

Трети лица могат да обжалват:

 • постановление за възлагане на имущество, придобито чрез публична продан, при условие, че са внесли задатък до последния ден на проданта;
 • постановление за налагане на запор или възбрана, само когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на запора, възбраната или предаването, се намират във владение на това трето лице;
 • постановление за въвод във владение на недвижим имот, при условие че третото лице е било във владение на имота към момента на предявяване на иска, решението по който се изпълнява.

Жалбата се подава чрез съдебния изпълнител до окръжния съд по мястото на изпълнението. Има и срок – едноседмичен, който започва да тече от извършване на действие в присъствие на страната или от съобщението за извършено в нейно отсъствие действие.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *