Отговаря ли ЕнергоПро за прекъсването на електроснабдяването?

Като страна по индивидуален договор за продажба на електроенергия, „ЕНЕРГО-ПРО” АД, с ново име „Електроразпределение – Север” АД, носи задължението за непрекъснато снабдяване на потребителя с електроенергия, с изискуеми технически характеристики, и то по безопасен за околната среда начин. При неизпълнение на това задължение по презумпция дружеството доставчик носи отговорност, но трябва да се държи сметка, че отговорността може да бъде ограничена от различни обстоятелства.

Обстоятелства, изключващи отговорността на доставчика за прекъсване на електроснабдяването

  1. при действия, които подлежат на планиране – електроснабдяването може да бъде прекъснато или ограничено за период до 24 (двадесет и четири) часа. В този случай „ЕНЕРГО-ПРО”  не отговаря пред потребителя, при условие че предварително „Електроразпределение Север” АД е уведомило потребителите за времето и продължителността на прекъсването или ограничаването на електроснабдяването;
  2. при непреодолима сила (непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер)  се спира изпълнението на задълженията на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД за снабдяване с електрическа енергия и на свързаните с тях насрещни задължения на потребителите. Когато непреодолимата сила продължава за период, по-малък от 48 часа, „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД е длъжно в подходящ срок да уведоми потребителите чрез средствата за масово осведомяване в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на задълженията на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД.  В случай че непреодолимата сила води до ограничаване или прекъсване на снабдяването с електрическа енергия за време, по-дълго от 48 часа, се прилага действащото законодателство за въвеждане на ограничителен режим за снабдяване с електрическа енергия от компетентните органи.
  3. при въвеждане на ограничителен режим за снабдяване с електрическа енергия от компетентен орган, съгласно действащото законодателство – електроснабдяването може да бъде основателно прекъснато за период, надвишаващ 48 (четиридесет и осем) часа. Ако ограничителният режим обаче се дължи на виновно поведение от страна на „ЕНЕРГО-ПРО”, то същото ще дължи обезщетение за настъпилите вреди от прекъсването на снабдяването с електрическа енергия.
  4.  когато от страна на потребителите не са изпълнени изисквания, свързани с осигуряването на нормална работа на консумиращите електрическа енергия устройства и съгласно условията на пренос от страна на „Електроразпределение Север” АД – дружеството не носи отговорност.

Ред за реализиране на отговорността и размер

Потребителят трябва да уведоми „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД за прекъсването или ограниченията в електроснабдяването. В случай че потребителите останат без електрическа енергия по вина на повече от 24 (двадесет и четири) часа след получаването на това уведомление, заплаща обезщетение на потребителя в размер на 30 лева и по 20  лева за всеки следващ период от 12  часа без осигурена електрическа енергия.

Ако потребителят претърпи вреди от прекъсването на електрозахранването е длъжен в срок до 3 работни дни да уведоми „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД за настъпването на вредите. В срок до 24 часа дружеството изпраща свой представител за съставяне на протокол за нанесените щети. „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД и потребителят разглеждат обстоятелствата по констативния протокол и доброволно уреждат взаимоотношенията си. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване по съдебен ред.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *