Подробен устройствен план

Подробният устройствен план е документ, който съдържа управленската концепция за устройство на територията, конкретизирана спрямо всеки отделен имот. С ПУП се провеждат принципите на законодателната политика за устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението, заложени в чл. 1, ал. 1 от ЗУТ.

Какво представлява подробният устройствен план?

Подробният устройствен план е документ, който съдържа управленската концепция за устройство на територията, конкретизирана спрямо всеки отделен имот. С ПУП се провеждат принципите на законодателната политика за устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението, заложени в чл. 1, ал. 1 от ЗУТ.

Правната уредба на подробните устройствени планове се съдържа в чл. 103-103а ЗУТ, 108 и сл. ЗУТ, Наредба №8 от 2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

Подробният устройствен план съдържа две части – графична и текстова. В тях се представя информацията, изискуема от закона като задължително съдържание на ПУП. Неразделна част от плана са и правилата и нормативите за неговото прилагане – чл. 108, ал. 3 ЗУТ.

Защо е важен подробният устройствен план?

Накратко – без ПУП не може да започне законно строителство. Законовата формулировка е в чл. 108, ал. 1, изр. 2 ЗУТ – „предвижданията на подробните планове са задължителни за инвестиционното проектиране“.

За да се осъществи цялостната перспектива за единно и устойчиво изграждане на сградите и другите обекти за задоволяване на жилищни, трудови, спортни, културни и други нужди на населението, необходима предпоставка е наличието на властово разпореждане за начина и обема на застрояване на всеки отделен имот. ЗУТ предвижда последователно планиране на устройството на територията на различни равнища – концепции и схеми за пространствено развитие, общи устройствени планове, подробни устройствени планове. Тези актове се намират в йерархична зависимост помежду си и всеки от тях трябва да съответства на изискванията на предходния.

Какви видове ПУП има?

  • чл. 109 от ЗУТ в редакцията, която предстои да влезе в сила на 01.01.2021г., определя разлики в режима на устройствените планове за урбанизирана и неурбанизирана територия;
  • чл. 110 от ЗУТ класифицира устройствените планове според съдържанието им на:
  • план за регулация и застрояване – най-пълен по съдържание, той определя както уличната регулация и разположението на другите елементи на инфраструктурата, така и конкретното предназначение на всеки поземлен имот; чл. 112 от ЗУТ посочва какво включва този вид план;
  • план за регулация – разработва се за територии, в които не се предвижда застрояване или като план за улична регулация (само на улици и поземлени имоти за обекти на публичната собственост); в територии с действащ план за регулация може да се започне инвестиционно проектиране въз основа на виза за проектиране – чл. 140, ал. 5 ЗУТ.
  • план за застрояване – такъв тип ПУП се разработва, когато има действащ план за регулация; той представлява втори етап от устройственото планиране и с реализацията му се стига до пълната форма на ПУП;
  • работен устройствен план – създава се, след като има действащ план от някой от предишните три вида. РУП се изработва за ограничени по обхват територии – един или няколко поземлени имота. С него се конкретизират параметрите на строителството, когато се предвижда свързано застрояване или отклонение от правилата и нормативите за застрояване с цел запазване на заварена масивна сграда, която има трайност още поне 25 години или е обект на културно-историческото наследство.
  • парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия.

Как може да ми помогне адвокат?

В процеса на подготовка на строителството може да участва възложителят лично или да възложи действията по предпроектни проучвания и документационно обезпечаване на строителния процес на консултант.

В първия случай адвокатът може да представлява възложителя въз основа на писмено пълномощно, като извършва всички необходими действия в процеса на разрешаване, възлагане изработката на ПУП, осигуряване на предпроектните становища от заинтересуваните държавни органи и експлоатационни дружества и внасяне на проекта за съгласуване и одобрение в съответната администрация.

Във втория случай адвокатът може да представлява възложителя пред консултанта, осигурявайки изработването на правно издържан писмен договор в съответствие с изискването на чл. 160, ал. 2 ЗУТ и следейки за най-добрата защита на интересите на упълномощителя.

Използвана литература:

  1. Сивков, Цв., Основи на устройството на територията – курс лекции. Изд. „Софи-Р“, 2008 г.
  2. Ковачев, С. , М. Гечева, Ст. Илова, Б. Филипова, П. Димитров, Процедури и приложни документи по устройството на територията и строителството. София, ИК „Труд и право“, 2016 г.  

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *