Права при некачествена изработка

Независимо дали възлагате създаването на дрехи, автомобил, обзавеждане или строителство на сграда по предварително определени характеристики, от правна гледна точка сключвате договор за изработка. Какви са правата Ви, когато не одобрявате резултата от изработката, и как да ги защитите, може да прочетете в тази статия.

Преглед и приемане на изработеното

При договора за изработка законът съдържа изискването да бъде извършен преглед в момента, в който изпълнителят предостави обекта на договора в готов вид. Възложителят може да преглежда изпълнението и в процеса на създаването му,  но прегледът при приемане има някои особени последици.

Законът за задълженията и договорите изисква всички възражения за неправилно неизпълнение, които могат да се открият при обикновен преглед, да се предявят при приемането. Няма изискване възраженията да бъдат направени писмено. Трябва да се има предвид обаче:

  1. Договорите за строителство се сключват в писмена форма. В съдебната практика има разногласие относно това, дали договор за строителство, който не  е сключен писмено, е действителен и може да породи права и задължения. При всички случаи, за улесняване на доказването е препоръчително предявяването на възражения за недостатъци да бъде отразено в приемо-предавателен протокол или друг документ, подписан от двете страни или съставен пред свидетел.
  2. Писмена форма (включително електронна) може да бъде уговорена и от страните. Когато сделката е търговска по правилата на Търговския закон (ТЗ), съставянето на писмен документ, предвиден от страните в договора, (например приемо-предавателен протокол) е изискване за действителност на изявлението. Изпълнителят не може да се позовава на нищожността, ако от поведението му може да се заключи, че не е оспорвал действителността на изявлението (чл. 293, ал. 2 и 3 от ТЗ).

Скрити недостатъци

Ако недостатъците възникнат след приемането на изпълнението, възложителят трябва да извести изпълнителя веднага след откриването им. Това не е необходимо, ако изпълнителят е знаел недостатъците. Тоест, в съдебен процес трябва да се докаже наличието на недостатък, кога е възникнал, както и един от двата факта – известие до изпълнителя веднага след откриване на недостатък или знанието на изпълнителя за недостатъците.

Photo by Ben White on Unsplash

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и няма връзка с какъвто и да било конкретен казус.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *