Правни последици от обявяване на извънредно положение

Ограничаване правата на гражданите

При обявяване на война, на военно или друго извънредно положение със закон може да бъде временно ограничено упражняването на отделни права на гражданите с изключение на следните:

 • Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва като най-тежко престъпление.
 • Никой не може да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение, както и на насилствена асимилация.
 • Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие.
 • Всеки обвинен в престъпление следва да бъде предаден на съдебната власт в законно определения срок.
 • Никой не може да бъде принуждаван да се признае за виновен, нито да бъде осъден само въз основа на неговото самопризнание.
 • Обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда;
 • Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име.
 • Свободата на съвестта, свободата на мисълта и изборът на вероизповедание и на религиозни или атеистични възгледи са ненакърними. Държавата съдейства за поддържане на търпимост и уважение между вярващите от различните вероизповедания, както и между вярващи и невярващи.
 • Свободата на съвестта и на вероизповеданието не може да бъде насочена срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала или срещу правата и свободите на други граждани.

Удължаване на мандата на Народното събрание

Photo by Miroslav.Nikolov
https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.jpg

В случай на война, военно или друго извънредно положение, настъпили по време или след изтичане на мандата на Народното събрание, срокът на неговите пълномощия се продължава до отпадането на тези обстоятелства.

Предприемане на мерки по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

С решението или с указа за обявяване на извънредно положение се определят задачите, числеността, срокът за използване и ръководството на формированията от въоръжените сили, включително преминаването през и пребиваването на съюзнически въоръжени сили на територията на страната.

Започва изпълнението на задачите съгласно стратегическите планове и плановете за операции на въоръжените сили. Министърът на отбраната определя правила за използване на сила от въоръжените сили по предложение на началника на отбраната.

Законодателни правомощия на изпълнителната власт

Една от основните характеристики на извънредното положение е смесването между актовете на изпълнителната и на законодателната власт

Правното основание за нормотворческата компетнтност на изпълнителната власт се намира в чл. 123 от ЗОВСРБ –

При обявяване на положение на война, военно положение или извънредно положение държавните органи и въоръжените сили:

 1. извършват обща мобилизация, с изключение на случаите на обявяване на извънредно положение;
 2. прилагат действия и мерки за охрана на обекти, застрашени от терористични актове;
 3. ограничават или забраняват полети на граждански въздухоплавателни средства и въвеждат особен режим на корабоплаване в териториалното море и вътрешните морски води на страната;
 4. контролират или забраняват преминаването през държавната граница на Република България;
 5. ограничават движението по основни пътни артерии;
 6. ограничават движението на влакове и установяват контрол върху пътниците и товарите;
 7. ограничават свободното придвижване и установяват контрол върху гражданите и превозните средства;
 8. контролират обектите от критичната инфраструктура на страната;
 9. ограничават или забраняват достъпа до държавни учреждения;
 10. при необходимост от защита на националния интерес, живота и здравето на гражданите прилагат и други мерки, които не противоречат на международните актове, гарантиращи защитата на човешките права в условията на война.

Така в изпълнение на тази законова норма могат да бъдат приети широк обхват от правила, както ограничаващи свободното движение, така и установяващи засилен контрол върху гражданите. Пределите, в които могат да бъдат ограничавани правата на гражданите, са нормите на международните актове, гарантиращи защитата на човешките права в условията на война.

Действащите закони запазват силата си

Обявяването на извънредно положение не спира действието на съществуващите правни норми. За да бъдат отменени, е необходимо изричната им отмяна от органа, който ги е приел, в съответствие със Закона за нормативните актове.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *