КАКВО ВКЛЮЧВА УСЛУГАТА?

Според договореното с клиента, кантората може да предостави:

 • представителство в производство по издаване на изпълнителен лист.
 • защита на кредитор в изпълнителния процес;
 • защита на длъжник в изпълнителния процес;
 • молба за присъединяване на взискатели;
 • участие в процедури по публична продан;
 • обжалване на действия на съдебен изпълнител.

Независимо от особеностите на казуса, адвокатът отговаря за:

 • предоставяне на предварителна информация за очакваните разходи и вероятния ефект на всеки от предложените варианти;
 • проследяване на законовите срокове;
 • своевременно информиране на доверителя за резултатите от предприетите действия.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ ТРЯБВА ДА ПРЕДОСТАВЯ?

Обемът на необходимите документи зависи от особеностите на казуса и обема на търсената правна помощ. За да бъде правният съвет максимално ефективен, адвокатът трябва да се запознае подробно с казуса. За целта е нужно да разполага с:

 • документите, въз основа на които се провежда принудително изпълнение;
 • документи, връчени на доверителя от съда или съдебния изпълнител;
 • други необходими документи според конкретния случай.

За всеки отделен случай ще получите подробна информация за необходимите документи. Снабдяването с тях (изготвянето им) също може да се възложи на адвокат.

Всички лични данни, необходими за предоставяне на услугата, се обработват в съответствие с принципите на действащото законодателство и след предварително съгласие на клиента.

КАКВА Е ЦЕНАТА?

Цената на предоставяната услуга се определя според особеностите на случая и необходимите действия. Тя не може да бъде по-ниска от предвидения в Наредба на Висшия адвокатски съвет минимален размер.

Консултацията с предложение за варианти на юридическо поведение, както и информация за свързаните с всеки вариант разходи, е на стойност от 30 до 60 лв. според обема и сложността на казуса.

За процесуално представителство, защита и съдействие на страната по изпълнително дело минималното възнаграждение е:

 1. за образуване на изпълнително дело – 200 лв.;
 2. за процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания – според размера на вземането; до 500 лв. – 30лв., за вземания от 500,01 лв. до 1000 лв. – 60 лв. и за вземания над 1000 лв. – 1/2 от съответното възнаграждение за процесуално представителство по гражданско дело с определен материален интерес;
 3. за процесуално представителство, защита и съдействие на страната по изпълнително дело, което има за предмет въвод или опразване на недвижим имот – 1/2 от съответните възнаграждения за процесуално представителство по гражданско дело с определен материален интерес на база стойността на имота;
 4. за процесуално представителство, защита и съдействие на страната по изпълнително дело, което има за предмет действия извън удовлетворяване на парично вземане или въвод/опразване на недвижим имот – 200 лв.;
 5. за обжалване на действията на съдебен изпълнител – 200 лв., а когато жалбата се разглежда в открито заседание – 300 лв.; същото възнаграждение се дължи и на процесуалния представител на длъжника.

ДЪРЖАВНИ ТАКСИ

В изпълнителното производство държавните съдебни изпълнители събират такси по тарифа.

 • За образуване на изпълнително дело се събира такса 20 лв.
 • За цялостно проучване на имущественото състояние на длъжника по изпълнителното дело, за набавяне на данни, документи, книжа и други се събира такса 50 лв.
 • За налагане на запор върху вземания и движими вещи без извършване на опис, включително върху дял от търговско дружество по чл. 517, ал. 1 ГПК, се събира такса 15 лв. За налагане на електронен запор върху вземане по сметка/и в банка/и се събира такса 15 лв. независимо от броя на запорите.
 • За присъединяване на взискател се събира такса 50 лв.
 • За принудително отнемане и предаване на движими вещи, включително на заложено имущество по Закона за особените залози, се събира такса 2 на сто върху цената на вещите, но не по-малко от 50 лв.
 • За изпълнение на парично вземане се събира такса върху събраната сума според размера на вземането.
 • За въвод във владение на недвижим имот се събира такса 1 на сто върху цената на имота, но не по-малко от 200 лв.

Частните съдебни изпълнители събират такси по тази тарифа.