Какво включва услугата?

Търговските спорове могат да се разделят в две големи групи: спорове по търговски сделки и спорове, свързани с членство в търговско дружество.

Адвокатските услуги могат да Ви осигурят подробна информация за правата и задълженията, начина на упражняването им, сроковете и процедурите, които трябва да съобразите.

За максимално удобство, може да възложите на адвокат да ви представлява пред насрещната страна по търговски договор или при участието Ви в управлението на търговско дружество, в което членувате.

Според уговореното, услугата може да включва:

 1. консултация относно правата и задълженията на доверителя във връзка с конкретен спор;
 2. изготвяне на съобщения, декларации, нотариални покани и други писмени документи, свързани с упражняване на права на страната по търговски правоотношения;
 3. представителство на доверителя пред насрещната страна по търговска сделка / при комуникация с органите на търговско дружество;
 4. съдебно представителство по търговски спорове.

Какви документи трябва да предоставя?

Необходимите документи се определят според особеностите на търговския спор.

Когато спорът се основава на търговска сделка, необходимо е да бъдат проучени всички писмени документи, свързани със сключването и изпълнението и – писмен договор, анекси към него, разписки/фактури за получени суми, приемо-предавателни протоколи и други.

Когато доверителят желае съдействие във връзка с упражняване на членствените си права в търговско дружество, необходимо е да се предоставят съответните документи, удостоверяващи членството му; ако е приложимо – решение на орган на търговското дружество, което се оспорва и др.

За всеки отделен случай ще получите подробна информация за необходимите документи. Снабдяването с тях (изготвянето им) също може да се възложи на адвокат.

Всички лични данни, необходими за предоставяне на услугата, се обработват в съответствие с принципите на действащото законодателство и след предварително съгласие на клиента.

Каква е цената?

Цената на предоставяната услуга се определя според особеностите на случая и необходимите действия. Тя не може да бъде по-ниска от предвидения в Наредба на Висшия адвокатски съвет минимален размер.

Консултацията с предложение за варианти на юридическо поведение, както и информация за свързаните с всеки вариант разходи, е на стойност от 30 до 60 лв. според обема и сложността на казуса.

Минималният размер на възнаграждението за съдебно представителство по търговско дело е следният:

 • за производства по Търговския закон по иск на съдружник или акционер срещу дружеството – 800 лв.
 • за защита по дела с определен интерес –
  1. при интерес до 1000 лв. – 100 лв.;
  2. при интерес от 1000 до 5000 лв. – 200 лв. + 6 % за горницата над 1000 лв.;
  3. при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 450 лв. + 4 % за горницата над 5000 лв.;
  4. при интерес от 10 000 лв. до 100 000 лв. – 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *