Предстоят промени в наредбата за техническите паспорти на сградите

Съдържание на промените

Министърът на регионалното развитие и благоустройството е вносител на проект за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Предложения, коментари и бележки могат да се правят от всеки заинтересован чрез Портала за обществени консултации . Срокът за обществено обсъждане е до 02.08.2021г.

С предлаганите промени съставянето на технически паспорт ще се изисква за нови строежи, а за съществуващи – само при извършване на строителни и монтажни работи (СМР),които обхващат целия строеж и за които се изисква издаване на разрешение за строеж; или при извършване на СМР, които обхващат част от строежа, но засягат конструкцията му. Срокът за съставянето на техническите паспорти на съществуващи строежи – публична държавна и публична общинска собственост, се удължава до 31.12.2032 г.

Photo by Jaime Spaniol on Unsplash

Мотиви

В мотивите на предложението се посочва, че основна цел на предлаганото изменение на наредбата е да облекчи бизнеса, гражданите и централните и общински администлации от допълнително натоварване с разходи в условията на икономическо възстановяване след пандемията от COVID-19. Допълнителни мотиви за предложението са очакванията за облекчаване на условията за централните и общинските администрации за съставяне на технически паспорти на строежите – публична собственост, чрез удължаване на срока за това; създаване на обосновано изискване за обследване на строежите и предписване при необходимост на мерки за осигуряване на тяхната здравина и конструктивна цялост и удължаване на техния жизнен цикъл; и накрая, ефективно прилагане на наредбата.

От МРРБ обръщат внимание на получените множество реакции на омбудсмана на Република България, на организации и граждани, на народни представители, публикации и коментари в пресата, в които се споделя, че в условията на висока степен на несигурност, породена от извънредните обстоятелства на пандемията от COVID-19, гражданите, както и държавните и общински институции няма да могат да се справят в посочения срок с разхода за задължителна паспортизация. Според вносителите на проекта за изменение, обществеността изразява неразбиране по отношение на изискването за обследване и паспортизация на съществуващи частни строежи когато не са налице намерения за изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР), свързани с конструкцията им или с издаване на разрешение за строеж.

Коментар

Изискванията за съставяне на технически паспорт на сградите, новопостроени и съществуващи, са въведени още през с изменението на ЗУТ в ДВ, бр.76 от 15.09.2006г. Мотивите към законопроекта (достъпни на този адрес) … посочват, че „С предложените изменения и допълнения ще се създадат условия за съставяне на технически паспорт на нов или съществуващ строеж с цел установяване на характеристиките му, свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 2, както и за повишаване на безопасността и качеството на управление и поддържане на строежите по време на експлоатацията им.“

От своя страна, изискванията на чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ представляват съответна на европейското законодателство разпоредба. С тях се въвежда изискването строежите да се проектират, изпълняват и поддържат така, че същите да отговарят на изискванията за

  •  механично съпротивление и устойчивост;
  • безопасност в случай на пожар;
  • хигиена, здраве и околна среда;
  • достъпност и безопасност при експлоатация;
  • защита от шум;
  • икономия на енергия и топлосъхранение;
  • устойчиво използване на природните ресурси.
  • опазване на защитените зони, на защитените територии и на другите защитени обекти и на недвижимите културни ценности;
  • намаляване на риска от бедствия;
  • физическа защита на строежите.
Photo by Cindy Tang on Unsplash

Предвижданите изменения в наредбата представляват отказ от прилагане на задължителна законова разпоредба поради липсата на съдействие от страна на гражданите. Закономерна последица от въвеждането на ново задължение е противодействието на лицата при неговото налагане. Когато тези задължения са обосновани, следва изпълнението им да бъде гарантирано с метода на убеждението, с подходящи мотивационни и разяснителни мерки, а не да се игнорира необходимостта от ефективното им прилагане.

Аргументът, че изискването за паспортизация на съществуващите сгради среща неразбиране в обществото, може да намери своето разрешение с подходяща информационна кампания. Макар и закъсняла, предвид приемането на изискването за съставяне на технически паспорти на сградите преди петнадесет години, в съчетание с финансови облекчения и предвиждане на подходяща улеснена административна процедура тя би могла да постигне резултат, първоначално заложен в законовите изменения.

Съставянето на паспорти само при извършване на преустройства и основни ремонти на сградите, за които се изисква разрешение за строеж, би създало несигурност относно безопасността на съществуващите сгради и годността за експлоатация на вложените в тях материали.

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и няма връзка с какъвто и да било конкретен казус.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *