Предстоят промени в наредбата за техническите паспорти на сградите

Съдържание на промените

Министърът на регионалното развитие и благоустройството е вносител на проект за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Предложения, коментари и бележки могат да се правят от всеки заинтересован чрез Портала за обществени консултации . Срокът за обществено обсъждане е до 02.08.2021г.

С предлаганите промени съставянето на технически паспорт ще се изисква за нови строежи, а за съществуващи – само при извършване на строителни и монтажни работи (СМР),които обхващат целия строеж и за които се изисква издаване на разрешение за строеж; или при извършване на СМР, които обхващат част от строежа, но засягат конструкцията му. Срокът за съставянето на техническите паспорти на съществуващи строежи – публична държавна и публична общинска собственост, се удължава до 31.12.2032 г.

Photo by Jaime Spaniol on Unsplash

Мотиви

В мотивите на предложението се посочва, че основна цел на предлаганото изменение на наредбата е да облекчи бизнеса, гражданите и централните и общински администлации от допълнително натоварване с разходи в условията на икономическо възстановяване след пандемията от COVID-19. Допълнителни мотиви за предложението са очакванията за облекчаване на условията за централните и общинските администрации за съставяне на технически паспорти на строежите – публична собственост, чрез удължаване на срока за това; създаване на обосновано изискване за обследване на строежите и предписване при необходимост на мерки за осигуряване на тяхната здравина и конструктивна цялост и удължаване на техния жизнен цикъл; и накрая, ефективно прилагане на наредбата.

От МРРБ обръщат внимание на получените множество реакции на омбудсмана на Република България, на организации и граждани, на народни представители, публикации и коментари в пресата, в които се споделя, че в условията на висока степен на несигурност, породена от извънредните обстоятелства на пандемията от COVID-19, гражданите, както и държавните и общински институции няма да могат да се справят в посочения срок с разхода за задължителна паспортизация. Според вносителите на проекта за изменение, обществеността изразява неразбиране по отношение на изискването за обследване и паспортизация на съществуващи частни строежи когато не са налице намерения за изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР), свързани с конструкцията им или с издаване на разрешение за строеж.

Коментар

Изискванията за съставяне на технически паспорт на сградите, новопостроени и съществуващи, са въведени още през с изменението на ЗУТ в ДВ, бр.76 от 15.09.2006г. Мотивите към законопроекта (достъпни на този адрес) … посочват, че „С предложените изменения и допълнения ще се създадат условия за съставяне на технически паспорт на нов или съществуващ строеж с цел установяване на характеристиките му, свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 2, както и за повишаване на безопасността и качеството на управление и поддържане на строежите по време на експлоатацията им.“

От своя страна, изискванията на чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ представляват съответна на европейското законодателство разпоредба. С тях се въвежда изискването строежите да се проектират, изпълняват и поддържат така, че същите да отговарят на изискванията за

  •  механично съпротивление и устойчивост;
  • безопасност в случай на пожар;
  • хигиена, здраве и околна среда;
  • достъпност и безопасност при експлоатация;
  • защита от шум;
  • икономия на енергия и топлосъхранение;
  • устойчиво използване на природните ресурси.
  • опазване на защитените зони, на защитените територии и на другите защитени обекти и на недвижимите културни ценности;
  • намаляване на риска от бедствия;
  • физическа защита на строежите.
Photo by Cindy Tang on Unsplash

Предвижданите изменения в наредбата представляват отказ от прилагане на задължителна законова разпоредба поради липсата на съдействие от страна на гражданите. Закономерна последица от въвеждането на ново задължение е противодействието на лицата при неговото налагане. Когато тези задължения са обосновани, следва изпълнението им да бъде гарантирано с метода на убеждението, с подходящи мотивационни и разяснителни мерки, а не да се игнорира необходимостта от ефективното им прилагане.

Аргументът, че изискването за паспортизация на съществуващите сгради среща неразбиране в обществото, може да намери своето разрешение с подходяща информационна кампания. Макар и закъсняла, предвид приемането на изискването за съставяне на технически паспорти на сградите преди петнадесет години, в съчетание с финансови облекчения и предвиждане на подходяща улеснена административна процедура тя би могла да постигне резултат, първоначално заложен в законовите изменения.

Съставянето на паспорти само при извършване на преустройства и основни ремонти на сградите, за които се изисква разрешение за строеж, би създало несигурност относно безопасността на съществуващите сгради и годността за експлоатация на вложените в тях материали.

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и по никакъв начин не ангажира отговорността на адвоката във връзка с конкретен казус. При необходимост от правен съвет, моля свържете се с мен чрез някоя от посочените форми на контакт. Запитване за цени на адвокатски услуги може да отправите тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *