КАКВО ВКЛЮЧВА УСЛУГАТА?

 • консултация относно процедурата по прекратяване и заличаване на различните форми на търговско дружество;
 • при възлагане – изготвяне на документи и предприемане на последователни стъпки по прекратяване на дейността на търговско дружество и извършване на ликвидация;
 • подаване по електронен път на необходимите документи за заличаване на търговско дружество/едноличен търговец;
 • проследяване на срокове;
 • обжалване на откази за вписване на регистрацията;
 • своевременно уведомяване на доверителя за етапите по развитие на процедурата.

За да осигуря на клиентите си цялостно документално обезпечаване на търговската им дейност, си сътруднича със счетоводна кантора, специализирана в обслужване на търговски дружества и еднолични търговци.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ?

Заличаването на едноличен търговец или търговско дружество настъпват в резултат от определена процедура, която включва прекратяване на дейност, уведомяване на ТД на НАП, обявяване на покана до кредиторите и извършване на ликвидация.

Документите за заличаване на търговско дружество са различни според вида му, но в общи линии включват:

 • решение на орган на търговско дружество за прекратяване на дейността;
 • решение или искане за назначаване на ликвидатор и определяне на срок на регистрацията;
 • нотариално заверено съгласие с образец от подпис на ликвидатор;
 • покана до кредиторите да предявят вземанията си;
 • удостоверение за уведомяване на НАП за започналото прекратяване;
 • декларация за истинността на обявените обстоятелства и за приемане на представените документи;
 • документ за платена държавна такса.

За всеки отделен случай ще получите подробна информация за необходимите документи.

Всички лични данни, необходими за предоставяне на услугата, се обработват в съответствие с принципите на действащото законодателство и след предварително съгласие на клиента.

КАКВА Е ЦЕНАТА?

Цената на предоставяната услуга се определя според особеностите на случая и необходимите действия. Тя не може да бъде по-ниска от предвидения в Наредба на Висшия адвокатски съвет минимален размер.

Минималният размер на адвокатското възнаграждение за заличаване на търговец е установен, както следва:

 • едноличен търговец – 150 лв.;
 • събирателно дружество – 180 лв.;
 • командитно дружество – 200 лв.;
 • дружество с ограничена отговорност – 300 лв.;
 • акционерно дружество – 600 лв.;
 • кооперативно сдружение – 400 лв.;
 • жилищностроителна кооперация – 250 лв.;
 • фондации и сдружения с нестопанска цел – 400 лв.;

ДЪРЖАВНИ ТАКСИ

За заличаване на търговец се дължат такси според вида на правноорганизационната му форма.

 • на едноличен търговец 30лв.;
 • на събирателно дружество; на командитно дружество 100лв.;
 • на дружество с ограничена отговорност;на еднолично дружество с ограничена отговорност 110лв.;
 • на акционерно дружество; на еднолично акционерно дружество 360лв.;
 • на командитно дружество с акции 360лв.;
 • на сдружение; на фондация 50лв.

При подаване на заявлението по електронен път таксите се дължат в половин размер.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *