КАКВО ВКЛЮЧВА УСЛУГАТА?

 • консултация относно правните характеристики на различните форми на търговско дружество;
 • изготвяне на необходимите документи за вписване на преобразуване/промяна в правноорганизационната форма на дружеството;
 • подаване по електронен път на необходимите документи за преобразуване на търговско дружество или юридическо лице с нестопанска цел;
 • проследяване на срокове;
 • обжалване на откази за вписване на преобразуването;
 • своевременно уведомяване на доверителя за етапите по развитие на процедурата.

За да осигуря на клиентите си цялостно документално обезпечаване на търговската им дейност, си сътруднича със счетоводна кантора, специализирана в обслужване на търговски дружества и еднолични търговци.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ?

Документите за преобразуване на търговско дружество или юридическо лице с нестопанска цел могат да варират според вида му, но в общи линии включват:

 • решение за преобразуване, взето по установения в закона ред;
 • актуален дружествен договор/ учредителен акт/ устав на приемащото дружество;
 • договор за преобразуване;
 • списък на лицата, придобиващи акции/дялове/членство в новоучредено или приемащо дружество;
 • съгласие на съдружник в ООД или акционер, когато в резултат на преобразуване става неограничено отговорен съдружник;
 • доклад на проверителя или съгласие на всички съдружници или акционери в преобразуващите се и в приемащите дружества да не се извършва проверка;
 • удостоверение за уведомяване на ТД на НАП;
 • декларация за истинността на обявените обстоятелства и за приемане на представените документи;
 • документ за платена държавна такса.

За всеки отделен случай ще получите подробна информация за необходимите документи.

Всички лични данни, необходими за предоставяне на услугата, се обработват в съответствие с принципите на действащото законодателство и след предварително съгласие на клиента.

КАКВА Е ЦЕНАТА?

Цената на предоставяната услуга се определя според особеностите на случая и необходимите действия. Тя не може да бъде по-ниска от предвидения в Наредба на Висшия адвокатски съвет минимален размер.

Минималният размер на адвокатското възнаграждение за изготвяне на книжа за преобразуване на дружество е установен, както следва:

 • едноличен търговец – 75 лв.;
 • събирателно дружество – 90 лв.;
 • командитно дружество – 100 лв.;
 • дружество с ограничена отговорност – 150 лв.;
 • акционерно дружество – 300 лв.;
 • кооперативно сдружение – 200 лв.;
 • жилищностроителна кооперация – 125 лв.;
 • фондации и сдружения с нестопанска цел – 200 лв.;

ДЪРЖАВНИ ТАКСИ

За преобразуване на дружество се дължат държавни такси в следния размер:

 • на търговско дружество – 180лв.;
 • на юридическо лице с нестопанска цел – 50лв.

При подаване на заявлението по електронен път таксите се дължат в половин размер.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *