Принудителното изпълнение по време на извънредното положение

Спират се изпълнителните действия

От 24 март (деня на обнародване на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение) се спират:

 • всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители. След отмяна на извънредното положение публичните продани и въводите във владение се насрочват наново, като не се дължат нови такси и разноски.
 • процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по наказателни производства, по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест и производства, свързани с мерки за принуда
 • давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания;
 • сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства, с изключение на производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

Не се налагат:

 • запори на банкови сметки на физически лица;
 • запори върху банкови сметки на лечебни заведения;
 • запори върху трудови възнаграждения и пенсии;
 • обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване;
 • извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения.

Удължават се с един месец от отмяната на извънредното положение:

 • сроковете, определени в закон, извън тези по чл. 3, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти;
 • действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение.

Това са различни видове разрешителни и лицензионни актове, за които е предвидено ограничено по време действие. В тази категория попадат и разрешенията за строеж, чийто срок изтича по време на извънредното положение.

По отношение на изпълнителните производства по ГПК, както и производствата по несъстоятелност, липсва изрична разпоредба за спирането им, както това е приложено за изпълнението по ДОПК. Спират сроковете за извършване на процесуални действия, но няма пречка съдебните изпълнители да извършват такива. Поради спирането на всички процесуални срокове обаче, няма как да влезе в сила подлежащ на обжалване акт. Дори да предположим, че лицата, които имат право да обжалват, изрично го потвърдят, Гражданският процесуален кодекс не предвижда такъв способ за влизане в сила на постановленията и разпорежданията на съдебните изпълнители.

Photo by Micheile Henderson on Unsplash

С изрично посочените ограничения – (невъзможност да бъдат наложени запори върху банкови сметки и вземания за трудови възнаграждения, да бъдат извършени описи на движими и недвижими вещи или да бъдат реализирани действия по обявена публична продан), изпълнителните производства по ГПК продължават и по време на извънредното положение.

Една конкретна последица от това е задължението на работодателя, който прави удръжки върху вземането на длъжника за трудово възнаграждение, да продължи да превежда съответната част от възнаграждението по сметката на съдебния изпълнител, ако запорът е наложен преди обявяването на извънредното положение.

Изпълнение на данъчни и осигурителни задължения

Photo by Artem Beliaikin on Unsplash

До отмяната на извънредното положение не се образува изпълнително производство по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, освен когато е необходимо да се защитят особено важни държавни или обществени интереси или може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта, или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.

Висящите производства по принудително изпълнение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се спират. Извършените до спирането действия запазват силата си.

След спирането публичният изпълнител не може да извършва нови изпълнителни действия, но може да извършва:

 1. действия по обезпечаване на вземането;
 2. разпределение на суми, постъпили по изпълнителното дело.

Изпълнителното производство се възобновява след изтичането на срока, за който е обявено извънредното положение. Преди изтичането на срока на извънредното положение изпълнителното производство може да бъде възобновено само по искане на длъжника, за изпълнение върху

 • вземания и парични средства от банки;
 • вземания от трети лица;
 • вложени ценности в трезори, включително и върху съдържанието в сейфове;

След реализиране на изпълнението, поискано от длъжника, изпълнителното производство се спира.

Срокът за въвеждане във владение на купувач на недвижим имот чрез публична продан спира да тече.

Тази статия не представлява юридическа консултация. Текстът изразява най-общо мнението на автора по определена тема и няма връзка с какъвто и да било конкретен казус.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *