Промените в Закона за туризма и Airbnb

Забележка: текстът на тази статия не е актуален след влизане в сила на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма, ДВ, бр. 17 от 25.02.2020г. За действащия законов текст след тази дата, прочетете тук.

Задължени ли са лицата, които отдават обекти под наем чрез Airbnb или Booking, да се регистрират?

С допълнителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. бяха въведени няколко промени в Закона за туризма,  в сила от 1.01.2020г. Фокусът на законодателната инициатива пряко се отнася до лицата, които предлагат туристически услуги чрез онлайн платформи като AirBnb.com и Booking.com. Законовите промени целят да повишат отчетността на този тип доходи от настаняване и да въведат един облекчен ред за регистрация, който да мотивира собствениците на стаи, апартаменти или къщи за гости да декларират приходите си от сделки.

Регистрация на туристически обекти

Според чл. 111 от Закона за туризма хотелиерство или ресторантьорство на територията на Република България се извършва само в категоризирани или регистрирани по този закон туристически обекти.

Алинея две на същия член разграничава процедурата по категоризация от тази по регистрация и възлага компетентността за провеждането им на различни държавни органи – „ Категоризацията се извършва от министъра на туризма и от кметовете на общини или от оправомощени от тях длъжностни лица – за видовете обекти и категории, посочени в този закон. Регистрацията се извършва от кметовете на общини или от оправомощени от тях длъжностни лица – в случаите по чл. 113, ал. 2.”

Чл. 113, ал. 2 въвежда възможността за извършване на хотелиерство в ограничен кръг от места за настаняване и без да се категоризират обектите на настаняване, при условие че бъдат регистрирани по определен ред. Какъв точно е този ред, ще стане ясно от бъдещо изменение на  Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията.

„ Хотелиерство в стаи за гости, апартаменти за гости и къщи за гости може да извършва и лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон, включително когато те са част от обитаваното от него жилище в жилищна сграда. В тези случаи стаите за гости и апартаментите за гости, ако не са категоризирани, се регистрират при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 121, ал. 5.”

Следващите текстове придават на регистрацията значение на задължителна предпоставка за предлагане на туристически услуги чрез онлайн платформа като Booking.com или AirBnb.com.

Въведени са и санкции при неспазването на чл. 113, ал. 3 – новите ал. 5, 6 и 7 на чл. 176 и чл. 231 от Закона за туризма. При включване в електронна платформа на некатегоризиран или нерегистриран туристически обект се предвижда  глоба, която при повторно нарушение може да достигне до 8 хил. лева за физически лица и до 15 хил. лв. за юридически лица. При констатирано отдаване под наем на нерегистрирани обекти се създава задължение за министъра на туризма да подаде искане до председателя на Софийския районен съд да постанови спиране на достъпа до съответните интернет страници за определен срок.

Какъв е редът за регистрация?

Интерес предизвиква законовата делегация на чл. 113, ал. 2 ЗТуризма, която препраща към несъществуващ текст . Според § 19 от допълнителните разпоредби на Закона за държавния бюджет наредбата по чл. 121, ал. 5 от Закона за туризма трябва да бъде приведена в съответствие със законовите промени в срок до 3 месеца от влизането му в сила. Тоест, редът и условията за регистрация на обекти, в които се предоставят хотелиерски услуги от нетърговци, трябва да бъдат приети в този тримесечен срок.

Проектът на нова наредба за местата за настаняване

На уебстраницата на Министерство на туризма има публикуван проект на нова наредба. Срокът за подаване на предложения по него е изтекъл на 10 юни 2019 г. В доклада по проекта четем, че целите на новия, прецизиран и значително съкратен спрямо сега действащия, текст са улесняване на доставчиците на туристически услуги и облекчаване на документалната тежест при отчитане на доставените туристически услуги. В текста на проекта обаче отсъстват норми, създаващи процедура по регистрация на обекти,  в които обитаващите ги хотелиери предоставят настаняване.

Според Закона за нормативните актове, глава втора, задължително условие за валидността на нормативните актове е публикуването им на интернет страницата на съответната институция, за осигуряване на възможност за провеждане на обществени консултации и постъпване на предложения и становища от гражданите и юридическите лица с цел спазване на принципа на откритост в законодателната дейност. Провеждането на обществени консултации е задължителен етап от процедурата по изработване на проект на нормативен акт. С оглед на предназначението си, този етап задължително трябва да се осъществи преди обсъждането на нормативните актове от компетентния орган и вземане на решение за приемането, съответно издаването им (както стана ясно и от скорошната практика на ВАС).

Кога ще бъде задължителна регистрацията?

До три месеца от влизането в сила на наредбата лицата са длъжни да приведат дейността си в съответствие със Закона за туризма. Това е изискването на § 19 от допълнителните разпоредби на Закона за държавния бюджет .

Съгласно препращането на чл. 113, ал. 3 от ЗТуризма, в наредбата следва да се уредят условията и реда за извършване на регистрация на обекти, в които обитаващите ги лица извършват хотелиерство. Докато това се случи, не възниква и кореспондиращото задължение за лицата да приведат дейността си в съответствие със Закона за туризма, тъй като началният момент на срока за изпълнение на това задължение е пряко обвързан с едно бъдещо несигурно събитие, а именно влизането на наредбата по чл. 121, ал. 5 в сила.

От изложеното дотук следва, че с влизането в сила на промените в Закона за туризма възниква остра необходимост от приемане на проект за допълнение на Наредбата за изискванията към местата за хранене, в който да се инкорпорират разпоредби по отношение на реда за регистрация на стаи за гости, апартаменти за гости и къщи за гости, когато те се предлагат за настаняване от лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон, включително когато те са част от обитаваното от него жилище в жилищна сграда.

Създадената законова празнота предстои да бъде запълнена с предприемането на съответни законодателни мерки, които да включат всички необходими юридически етапи от изработването и приемането на подзаконов нормативен акт.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *